Studia WSZOP

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

ul.Odrodzenia 21,23, 59-300 Lubin
woj.dolnośląskie
tel. (76) 749-89-29
fax. (76) 749-89-28
  • Studia stacjonarne
  • Studia niestacjonarne
  • Studia podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Górnictwo i geologia

Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Górnictwo i Geologia / studia inżynierskie 3,5 letnie

Specjalności:

• Techniki Eksploatacji Złóż
• Maszyny i Urządzenia Górnicze
• Eksploatacja Złóż Rud Miedzi (NOWOŚĆ)

Ciągły rozwój przemysłu górniczo-hutniczego oraz dziedzin pokrewnych wymagają wykwalifikowanej kadry inżynierskiej znającej tendencje rozwojowe w przemyśle wydobywczym, a także skutecznie wykorzystujące już istniejące rozwiązania w tej dziedzinie. W ramach kierunku Górnictwo i Geologia prowadzone są trzy specjalności Ratownictwo i Eksploatacja w Warunkach Zagrożeń, Techniki Eksploatacji Złóż oraz Maszyny i Urządzenia Górnicze.

Program studiów odpowiada zarówno wymaganiom określonym w standardach kształcenia, jak i w odrębnych przepisach z zakresu górnictwa.

Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego obejmują zagadnienia z zakresu nauk o ziemi i nauk matematyczno-technicznych, a także wprowadzają zagadnienia z zakresu procesów inżynierskich. Należą do nich: matematyka ze statystyką, chemia, fizyka, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynieryjnych, grafika inżynierska, podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

Grupa zajęć kierunkowych ma na celu zapoznanie z zasadami przygotowania dokumentacji technicznej, projektowania, realizacji i nadzorowania robót górniczych. Należą do nich: geologia kopalin przemysłowych, mineralogia i petrografia, projektowanie robót górniczych, eksploatacja kopalin przemysłowych, właściwości statyczne i dynamiczne górotworu, oddziaływanie eksploatacji górniczej na środowisko naturalne, obudowa wyrobisk górniczych (chodnikowych, komorowych i eksploatacyjnych), wypadkowość i choroby zawodowe w górnictwie, podstawy górnictwa, podstawy ergonomii, hydrologia górnicza, wentylacja główna i lokalna, pożary podziemne, techniki wiertnicze i roboty strzelnicze w górnictwie, elektryczne i spalinowe maszyny górnicze, transport pionowy i poziomy.

Poszczególne przedmioty prowadzone będą przez pracowników naukowych z dużych ośrodków akademickich, a także osoby zawodowo pracujące w branży górniczo-hutniczej. Ponadto każdy student podczas całego procesu nauczania winien odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, która ma na celu praktyczne przygotowanie studenta do wykonywanego zawodu.

Możliwość kontynuacji nauki. Po obronie pracy dyplomowej i uzyskaniu tytułu inżyniera absolwenci Uczelni będą mogli podjąć studia drugiego stopnia na uczelniach prowadzących kształcenie na poziomie magisterskim na kierunku Górnictwo i Geologia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości (z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie).

O przyjęciu na studia na każdą specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia powinni przedłożyć w sekretariacie Uczelni:

- świadectwo dojrzałości (matura stara lub nowa w zakresie podstawowym lub rozszerzonym z dowolnych przedmiotów),
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów z nową maturą), a oryginał do wglądu,
- podanie o przyjęcie na studia,
- kwestionariusz osobowy,
- 4 zdjęcia podpisane na odwrocie,
- poświadczenie wpłaty zaliczki na poczet czesnego
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- zaświadczenie lekarskie umożliwiające podjęcie studiów (dotyczy kierunku ZiIP).

Dział rekrutacji mieści się w sekretariacie Uczelni przy ul. Odrodzenia 21, 23 w pokoju 114.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: (76) 749 89 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: uzzm@uzzm.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego rozpocznie się od połowy maja i potrwa do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach.