Uczelnie rolnicze

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul.Wojska Polskiego 28, 60-637
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studia podyplomowe
system studiów
Studium Podyplomowe ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul.Akademicka 13, 20-950
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ul.Al. Mickiewicza 21, 31-120
woj.małopolskie
tel. (012) 662-42-74
fax. (012) 633-62-45
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Ekonomia
Geodezja i kartografia
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
1. Studium podyplomowe wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia"
Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych
Nowe biotechnologie rolnicze
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
Podstawy ekonomiczne, technologiczne i hodowlane nowoczesnej produkcji mleka
Aktualne formy hodowli i użytkowania koni
Rozwój infrastruktury sanitarnej a ochrona i kształtowanie środowiska wiejsk
Rozwój obszarów wiejskich i nieruchomości - polityka rozwoju, fundusze
Zagrożenia powodziowe, techniczne i nietechniczne systemy ochrony
Systemy gospodarki odpadami w gminach
Zagrożenia biologiczne w budynkach
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami
Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych
Podyplomowe studium ochrony przyrody i środowiska im. S. Myczkowskiego
Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybkorosnących
Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego
Studium podyplomowe użytkowania lasu i transportu leśnego
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Agrobiologiczne warunki produkcji warzyw i owoców o wysokiej wartości
Ochrona i pielęgnacja zieleni miejskiej
Międzyuczelniane studium podyplomowe terenów zieleni
Podyplomowe studium żywienia człowieka z elementami gospodarstwa domowego
Standardy UE w gospodarce żywnościowej Polski
Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym
Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
Postęp w technologii mleczarstwa
Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną
Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy na cele energetyczne
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul.Nowoursynowska 166, 02-787
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
Studia podyplomowe
system studiów
Biologia z Higieną Człowieka i Ochroną Środowiska i Przyroda
Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Studiów Wyższych
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ul.Żeromskiego 5, 25-369
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Logistyka
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza ul.Krakowska 26, 27-600
woj.świętokrzyskie
tel. (015) 832-60-81
fax. (015) 832-60-81
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Biologia
Filologia polska
Historia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika specjalna
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Język polski w szkole podstawowej i gimnazjum
Historia i wiedza o społeczeństwie
Kwalifikacyjne studia podyplomowe informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
Public relations i komunikacja społeczna
Techniki teatralne i parateatralne w pracy nauczyciela i wychowawcy
Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i rewalidacyjna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z sosjoterapią
Sosjoterapia
Resocjalizacja
Studia podyplomowe dla pedagogów szkolnych
Terapia pedagogiczna
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne z arteterapią
Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Logopedia
Neurologopedia
Surdologopedia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki
Arteterapia - techniki plastyczne w niepełnosprawności
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej
Prawo zamówień publicznych
Administracja publiczna
BHP z audytem i kwalifikacjami pedagogicznymi
Zarządzanie informacją w administracji i biznesie
Zarządzanie i organizacja w sytuacjach kryzysowych
Doradztwo zawodowe i personalne
Biologia
"Przyroda" - nauczanie blokowe w kl. IV-VI szkoły podstawowej
Matematyka z informatyką
Technika i informatyka
Informatyka z elementami technologii informacyjnej
Technologie informacyjne i e-lerning w edukacji
Agroturystyka i hotelarstwo
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie rolnictwa
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet