Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul.C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 320-10-75
fax. (71) 320-53-93
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zootechnika - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności na kierunku zootechnika:

- hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
- hodowla i użytkowanie koni
- hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
- produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

Studia pierwszego stopnia uprawniają do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera zootechniki i dają absolwentom szeroką wiedzę z zakresu hodowli i chowu wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, technologii ich utrzymania i żywienia oraz oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Absolwent posiada również podstawową wiedzę w zakresie produkcji roślinnej, organizacji pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, prowadzenia gospodarstw wielkotowarowych i gospodarstw rodzinnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji związanej z rolnictwem, doradztwem rolniczym, w nadzorze hodowlanym i w służbach inseminacyjnych.Kształcenie kierunkowe obejmuje anatomię i fizjologię zwierząt, genetykę, metody doskonalenia zwierząt, chów i hodowlę podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, rybactwo, pszczelarstwo, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, ocenę surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologię i ochronę środowiska, informatykę, ekonomię, zarządzanie i marketing.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych ze świadectwa maturalnego. Dla kierunku zootechnika są to:

Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.up.wroc.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

51-630 Wrocław, ul. Chełmońskiego 38c
tel./fax: 071 345 2556
e-mail: dziekanat.wbihz@up.wroc.pl

Wydział prowadzi studia na kierunkach:
- biologia
- zootechnika