Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul.C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 320-10-75
fax. (71) 320-53-93
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zootechnika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności na kierunku zootechnika:

- hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
- hodowla i użytkowanie koni
- hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
- produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

Na studiach II stopnia funkcjonują cztery specjalności uprawniające do uzyskania tytułu magistra. Absolwenci zdobywają zaawansowaną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt, stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych. Są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji, gospodarstwach rolnych i hodowlanych, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, a także w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego. Po ukończeniu specjalności Hodowla koni i jeździectwo absolwent może podjąć pracę w stadninach i stadach ogierów oraz w ośrodkach hodowli koni specjalizujących się w rekreacji i hipoterapii; po specjalności Hodowla zwierząt absolwent może pracować w nadzorze hodowlanym, związkach hodowców i producentów oraz w wielkotowarowych gospodarstwach specjalistycznych; po ukończeniu specjalności Hydrobiologia i ochrona środowiska zwierząt można znaleźć zatrudnienie w agendach ochrony środowiska i w przedsiębiorstwach produkcji rybackiej, a po ukończeniu specjalności Produkcja pasz przemysłowych i premiksów w firmach paszowych i doradztwie żywieniowym. Absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Od 1994 roku prowadzone są studia doktoranckie, w których uczestniczą absolwenci kierunku zootechnika oraz pokrewnych kierunków studiów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych ze świadectwa maturalnego. Dla kierunku zootechnika są to:
Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.up.wroc.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

51-630 Wrocław, ul. Chełmońskiego 38c
tel./fax: 071 345 2556
e-mail: dziekanat.wbihz@up.wroc.pl

Wydział prowadzi studia na kierunkach:
- biologia
- zootechnika