Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul.C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 320-10-75
fax. (71) 320-53-93
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Inżynieria środowiska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Opis kierunku

AAzwiń
Prowadzone specjalnośći:

- gospodarka odpadami
- gospodarka wodna i hydrologia
- inżynieria kształtowania i ochrony środowiska
- inżynieria wodna
- melioracje wodne
- technika sanitarna
- inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej
- zagospodarowanie wód odpadowych na terenach zurbanizowanych

Studia przygotowują absolwentów do zadań w zakresie planowania, projektowania, wykonywania i eksploatacji budowli i urządzeń oraz zabiegów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą, ściekami i odpadami, podwyższaniu produkcyjności terenów rolnych, ochronie siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami związanymi z gospodarczą działalnością człowieka.
Na studiach magisterskich istnieje możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności. Programy studiów uwzględniają zarówno przedmioty techniczne, jak i przyrodnicze.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych działach gospodarki związanych z szeroko pojętą inżynierią, kształtowaniem i ochroną środowiska.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych ze świadectwa maturalnego. Dla kierunku inżynieria środowiska są to:

Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: chemii, fizyki, matematyki

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.up.wroc.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Centrum Naukowo-Dydaktyczne
50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24a
tel./fax: 071 328 0222, 071 320 1557
e-mail: dziekanat.wiksig@up.wroc.pl

Godziny otwarcia Dziekanatu:

- poniedziałek - piątek: 11.00 - 15.00
- sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych [zaocznych] w terminach zjazdów: 10.00 - 14.00