Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul.C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 320-10-75
fax. (71) 320-53-93
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Biotechnologia - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Nauk o Żywności

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalność: biotechnologia żywności

Studia inżynierskie kończą się egzaminem dyplomowym. Większość absolwentów ma możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich wybierając specjalizacje: biotransformacje, technologia fermentacji oraz mikrobiologia techniczna i żywności.
Studia magisterskie kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Studia obejmują przedmioty biologiczne, inżynierskie i technologiczne, chemię i biochemię, ochronę środowiska, informatykę, organizację i zarządzanie.
Absolwenci mają wiedzę z zakresu chemizmu procesów biotechnologicznych, enzymologii, technologii przemysłów biotechnicznych, mikrobiologii żywności oraz oceny jakości produktów procesów biotechnologicznych. Studia przygotowują do pracy w laboratoriach analitycznych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych ze świadectwa maturalnego. Dla kierunku biotechnologia są to:

Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.up.wroc.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności

50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25
tel./fax: 071 328 4124
e-mail: dziekanat.wnoz@up.wroc.pl