Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul.C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 320-10-75
fax. (71) 320-53-93
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Nauk o Żywności

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalność: technologia żywności

Studia inżynierskie kończą się egzaminem dyplomowym. Większość absolwentów ma możliwość kontynuowania studiów na kursie magisterskim wybierając specjalizacje: technologia mięsa i mleka, technologia drobiu i jaj, technologia zbóż (młynarstwo, piekarnictwo itp.), technologia produktów roślinnych i przechowalnictwo (przetwórstwo ziemniaka, krochmalnictwo, cukrownictwo, przetwórstwo skrobi, przechowalnictwo), żywienie człowieka, technologia owoców i warzyw, technologia fermentacji i mikrobiologia żywności oraz zarządzanie jakością i towaroznawstwo.
Studia magisterskie kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Studia obejmują przedmioty ścisłe, przyrodnicze, technologiczne i inżynierskie oraz ochronę środowiska, organizację produkcji i zarządzanie, żywienie człowieka, informatykę i marketing.
Absolwenci mają wiedzę z zakresu oceny jakości produktów rolnych, ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego oraz mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania, marketingu i żywienia człowieka. Studia przygotowują technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także placówek badawczych. Absolwenci studiów dziennych mogą ubiegać się o tytuł zawodowy inżyniera europejskiego (Eur. Ing.) w międzynarodowej organizacji FEANI.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych ze świadectwa maturalnego. Dla kierunku technologia żywności są to:

Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.up.wroc.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności

50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25
tel./fax: 071 328 4124
e-mail: dziekanat.wnoz@up.wroc.pl