Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul.C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 320-10-75
fax. (71) 320-53-93
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ogrodnictwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

- kształtowanie terenów zieleni
- produkcja ogrodnicza

Absolwent kierunku ogrodniczego będzie dysponował poszerzoną wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Powinien mieć ponadto wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych oraz zakładania i utrzymania terenów zieleni, a także umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej i znać język obcy, umożliwiający korzystanie z literatury w zakresie ogrodnictwa. Absolwenci będą mieli opanowane metody prowadzenia doświadczeń oraz niezbędnych analiz chemicznych, jak również być zdolni do przygotowania publikacji z zakresu prowadzonych badań. Powinni również dysponować pogłębioną wiedzą z wybranych dyscyplin humanistycznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych ze świadectwa maturalnego. Dla kierunku ogrodnictwo są to:

Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.up.wroc.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
tel./fax: 071 320 1535
e-mail: dziekanat.wpt@up.wroc.pl

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów:

- Poniedziałek - Piątek 11.00 - 15.00
- Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych)
9.00 - 13.00