Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 646-20-60
fax. (22) 646-34-18
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Opis uczelni

AAzwiń

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą funkcjonującą na rynku od 2003 roku.

Misją Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

Chcemy tworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników:

 • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy, potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.

Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

W ostatnich latach uczelnia aktywnie włączyła się w obszar współpracy i wymiany międzynarodowej. W zakresie dydaktyki współpraca odbywała się w ramach programu Socrates Erasmus.

Realizując obrany tor polityki uczelni planowane jest uczestnictwo w programie Jean Monnet, jak również kontynuacja procesu wymian i praktyk w ramach programu Erasmus i Leonardo da Vinci. Rozważane jest też uczestnictwo w projekcie typu Virtual Campus.

Jest to istotny fragment działalności uczelni, a jego realizowanie wymaga podpisania umów bilateralnych z partnerami zagranicznymi. Mając ten fakt na uwadze uczelnia dąży do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych kierunków studiów oraz dołączenie do programu studiów zajęć prowadzonych w języku angielskim.

W kontekście rozwoju współpracy międzynarodowej uczelnia ma świadomość konieczności uruchomienia mechanizmów popierających działania w kierunku zwiększenia atrakcyjności studiowania w WSIiZ studentów zagranicznych oraz ułatwienia wymiany międzynarodowej studentów i pracowników uczelni. Program tych działań jest ciągle modyfikowany. Obecnie planuje się przystąpienie do organizacji studenckiej wspierającej proces wymian - Erasmus Student Network.

O działaniach uczelni dotyczących organizacji wymian i praktyk zagranicznych studenci mogą dowiedzieć się podczas seminarium organizowanego w WSIiZ jak również z foldera, gabloty i strony internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania.

Odnosząc się do polityki Unii Europejskiej dotyczącej walki ze wszelkiego rodzaju uprzedzeniami w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania tworzone są integracyjne grupy, do których przydzielani są studenci bez względu na narodowość, rasę, poglądy, płeć czy stan zdrowia.

W celu zapewnienia wysokiej jakości procesów wymiany międzynarodowej Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania wprowadziła działania zmierzające do usprawnienia procedur z nią związanych. Na wszystkich kierunkach studiów wprowadzony został Europejski System Transferu Punktów - ECTS. Wybór uczelni partnerskiej odbywa się na podstawie analizy programu kształcenia uczelni przyjmującej, ustalając na tej podstawie możliwość uzyskania zaliczenia okresu studiów. Przed podpisaniem bilateralnej umowy, strony ustalają liczbę wyjazdów/przyjazdów studentów i/lub pracowników uczelni oraz długość pobytu.

Studenci są rekrutowani na podstawie złożonego podania, osiągniętych wyników w nauce oraz przygotowania językowego. Dla wyselekcjonowanych kandydatów opracowywany jest program studiów przy współpracy z uczelnią partnerską. Najpóźniej na tydzień przed wyjazdem podpisywana jest umowa między uczelnią a studentem, w której zawarte są warunki zaliczenia semestru nauki oraz wysokość przyznanego stypendium.

Wysokość stypendium zależna jest od skali wyjazdów, ale zawsze w przedziałach sugerowanych przez Agencję Narodową. Planowane jest organizowanie specjalistycznych kursów językowych dla studentów wyjeżdżających oraz intensywne kursy językowe języka polskiego i angielskiego dla studentów przyjezdnych.

WSIiZ nie posiada własnego akademika, jednak uczelnia zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby studentom odwiedzającym zapewnić pobyt i naukę w dobrych warunkach i w przyjaznym środowisku. Każdy student odwiedzający WSIiZ może liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony studentów naszej uczelni. W działaniach tych uczelnię będzie wspierać studencka organizacja ESN.

Wymiana międzynarodowa to również wymiana nauczycieli akademickich. Biorąc pod uwagę kwalifikacje kandydata, przed wyjazdem uzgadniany jest program zajęć na minimum 8 godzin wykładowych, które muszą być zrealizowane maksymalnie w dwa tygodnie. Przyznawana stawka stypendium jest ustalana zgodnie z zaleceniami Agencji Narodowej.

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania prowadzi Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego, który przy współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych dla studentów WSIiZ. Wybór instytucji, w której student mógłby odbyć praktykę, analizowany jest na podstawie zakresu obowiązków ewentualnego praktykanta, który to zakres powinien być skorelowany z kierunkiem studiów. W tym celu, przed podpisaniem umowy między uczelnią a instytucją przyjmującą praktykantów, prowadzone są negocjacje prowadzące do ustalenia programu praktyk. Rekrutacja studentów na praktyki odbywa się na podstawie analizy osiągniętych wyników i przygotowania językowego oraz kryteriów dodatkowych narzuconych przez instytucję przyjmującą, a które wyszczególnione są w umowie między stronami. Studentom przyznawane jest stypendium w wysokości zależnej od liczby zakwalifikowanych osób, ale w przedziale określonym przez Agencję Narodową. Czas trwania praktyki został określony na minimum 15 tygodni. W umowie między instytucjami sugeruje się wyznaczenie osoby - opiekuna studenta, która monitorowałaby przebieg realizacji programu praktyk, w celu wystawienia przez przedsiębiorstwo dokumentu potwierdzającego realizację tego programu.

Władze uczelni

AAzwiń

REKTOR

prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki

E-mail: krzysztof.wierzbicki@licencjat.pl

Kanclerz

dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ

Dziekan Wydziału Inżynierii

dr inż. Marta Pawłowska

Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

dr inż. Oleksiy Kopylov

Dziekan Wydziału Nauk o zdrowiu

dr n. med. Agata Wolska – Adamczyk

Prodziekan ds. studenckich

mgr Joanna Klonowska

Dodatkowe informacje

AAzwiń

Akademickie Centrum Szkoleniowe

Akademickie Centrum Szkoleniowe zaprasza wszystkich zainteresowanych powiększeniem wachlarza swoich kompetencji zawodowych do zapoznania się z ofertą kursów i szkoleń specjalistycznych.

Propozycje, z którymi możecie się Państwo zapoznać poniżej są efektem współpracy wykładowców Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi.

Dzięki zapoczątkowaniu działalności Akademickiego Centrum Szkoleniowego zarówno studenci WSIiZ, jak i osoby nie związane z Uczelnią będą mogły poszerzać swoje umiejętności w zakresie interesującej problematyki.

Ugruntowana wiedza teoretyczna i ponadprzeciętne umiejętności praktyczne decydują o sukcesie zawodowym osób zarówno stawiających pierwsze kroki na rynku pracy, jak i zdecydowanych na zmianę miejsca zatrudnienia. Chęć samorealizacji i doskonalenia powinny stanowić podstawę do osiągania celów wyznaczanych w życiu osobistym i zawodowym. Jeżeli dążysz do doskonałości i wszechstronności nie czekaj i już dziś zapisz się na wybrane szkolenie lub kurs zawodowy! Rozpocznij naukę z najlepszymi!

Akademickie Centrum Kosmetologii

Miejsce w którym przenikają się aspekty związane z szeroko pojętą dziedziną nauk o zdrowiu.

Akademickie Centrum Kosmetologii działa pod patronatem Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania oraz zaufanych marek kosmetycznych: Peggy Sage i dr Belter.

Przewidziano trzy podstawowe zakresy funkcjonowania:

1. Usługowy - diagnostyczno-kosmetologiczny

2. Naukowo - badawczy

3. Edukacyjno - szkoleniowy

Pomoc materialna

W roku akademickim 2014/2015 student może otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej:

Stypendium socjalne – jest przyznawane studentowi na okres dwóch semestrów (9 mc.), znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, minimalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 800zł netto/osobę w gospodarstwie domowym;

 • Stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w akademiku lub innym obiekcie – jest przyznawane studentowi studiów stacjonarnych, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium może otrzymać osoba, która posiada umowę najmu lokalu na terenie Warszawy lub w jego okolicach, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 50 km;
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią, wysokie wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
 • Zapomogę – tj. zdarzenie losowe, które nastąpiło w przeciągu ostatnich 3 miesięcy i które miało znaczący wpływ na sytuację materialną studenta. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, nagłą utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student się znajduje, narodziny dziecka w małżeństwie studenta, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp.;

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

1. Student może składać wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów w każdym z trzech tytułów

 • za wysoką średnią ocen;
 • za osiągnięcia naukowe, artystyczne;
 • za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane tylko z jednego tytułu.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:

 • uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2.
 • złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
 • złożył w dziekanacie uczelni indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta w terminie 14 dni od zakończenia sesji poprawkowej.

Na podstawie arytmetycznej średniej ocen nie niższej niż 4,20 komisja stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski. W przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, komisja przyznaje świadczenia studentom z najwyższą średnią. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach.Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:

 • publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,
 • uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
 • twórczy udział w pracach badawczych.

Powyższe osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w WSIiZ i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.

Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:

 • jedynie osiągnięcia indywidualne,
 • osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.

Galeria

zwiń