Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 646-20-60
fax. (22) 646-34-18
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Opis uczelni

AAzwiń

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest niepaństwową wyższą uczelnią zawodową utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Akt założycielski uczelni został sporządzony dnia 24 września 2003 roku na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 roku. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia została wpisana do rejestru niepaństwowych wyższych uczelni zawodowych dnia 04 listopada 2003 roku pod numerem 284. Wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia (do 30.09.2015 r. Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie) uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Misja Uczelni

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego.

Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy kształcenia odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych uczelni.

Nieprzerwany rozwój WSIiZ pozwala na elastyczne dostosowywanie Uczelni do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, czy też naukowych, stąd też szczególną misją uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji jej zadań w oparciu o filozofię Total Quality Management.

Koncepcja kształcenia przyjęta w WSIiZ uwzględnia dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i Europie skutkującą wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów. Profil nauczania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia odniesiony do kilku obszarów kształcenia realizuje większą przejrzystość, dostępność i jakość zdobywanych kwalifikacji zgodnie z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji.

Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Wdrożony system zarządzania przez jakość zyskuje uznanie otoczenia społeczno-gospodarczego i w pełni satysfakcjonuje klientów, partnerów i pracowników:

 • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia zgodnego z potrzebami rynku,
 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające poruszanie się na rynku pracy,
 • potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom Uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wspiera realizację badań naukowych,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu oraz wkład w naukę i kulturę.

Misja i wizja Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia odpowiada strategii Uczelni, w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz związku z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy.

Oferta edukacyjna

Mając na uwadze, że w dzisiejszych czasach kluczem do zawodowego sukcesu są studia o profilu praktycznym, w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia nie mogło zabraknąć takich kierunków jak:

 • Kosmetologia (I i II stopnia)
 • Chemia kosmetyczna (I stopnia)
 • Dietetyka (I stopnia)
 • Chemia żywności (I stopnia)

oraz studiów podyplomowych na kierunku:

 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Trychologia kosmetologiczna
 • Technologia produkcji kosmetyków
 • Dietetyka sportowa

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie zawodowe wysoko wykwalifikowanych ekspertów, jednej z najpopularniejszych i najdynamiczniej się rozwijających dziedzin dermatologii. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej.

Sposobem na rozwinięcie kwalifikacji zdobytych na studiach I stopnia jest kontynuacja nauki na jednej z pięciu specjalizacji studiów drugiego stopnia. Kandydatów rekrutujących się na studia magisterskie czeka wybór pomiędzy: kosmetologią bioestetyczną, kosmetologią praktyczną, podologią, trychologią kosmetologiczną oraz technologią kosmetyków.

Studia na kierunku chemia kosmetyczna przygotowują z kolei wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej oraz podstawowej wiedzy farmaceutycznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrą inżynierską na europejskim rynku pracy. Po zdobyciu dyplomu absolwenci mogą podjąć pracę w laboratoriach specjalizujących się w analizie kosmetyków, jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych, koncernach kosmetycznych, a także w wielu firmach branżowych.

A jakie są możliwości po Dietetyce? Decydując się na jedną z dwóch specjalności – dietetykę kliniczną lub dietetykę stosowaną –absolwent zdobywa kwalifikacje do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach sportowych. Studia na kierunku Dietetyka umożliwiają również uruchomienie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego.

Rekrutacja online: http://e-dziekanat.wsiiz.pl/

Władze uczelni

AAzwiń

REKTOR

dr n. Chem. Sebastian Grzyb

Kanclerz

dr hab. Marcin Jarosław Geryk, Prof. WSIiZ

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki

dr n. Med. Agata Wolska

Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich

dr n. Społ. Joanna Klonowska

Prorektor ds. Nauki

dr n. med. Monika Sadowska, Prof. WSIiZ

Aktualności uczelni

AAzwiń

Prerekrutacja na WSIiZ (2019-03-11)

Rozpoczynamy prerekrutację na semestr zimowy r/a 2019/2020

Pierwszy raz w historii Uczelni, ze względu na liczne prośby Naszych przyszłych studentów uruchomiliśmy możliwość rekrutacji już od dzisiaj.

Dla pierwszych 30 osób przygotowaliśmy specjalną promocję. Składając dokumenty w dniach 11.03-14.03.2019 r. powołaj się na promocję PREREKRUTACJA i nie dokonuj płatności za opłatę rekrutacyjną

Jeżeli jeszcze nie wiesz dlaczego warto studiować w WSIiZ to zobacz krótki film o Nas: https://youtu.be/7B-kGXnB1NU

Zapraszamy już dziś!


Galeria

zwiń