Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 646-20-60
fax. (22) 646-34-18
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Opis uczelni

AAzwiń

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest niepaństwową wyższą uczelnią zawodową utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Akt założycielski uczelni został sporządzony dnia 24 września 2003 roku na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 roku. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia została wpisana do rejestru niepaństwowych wyższych uczelni zawodowych dnia 04 listopada 2003 roku pod numerem 284. Wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia (do 30.09.2015 r. Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie) uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Misja Uczelni

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego.

Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy kształcenia odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych uczelni.

Nieprzerwany rozwój WSIiZ pozwala na elastyczne dostosowywanie Uczelni do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, czy też naukowych, stąd też szczególną misją uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji jej zadań w oparciu o filozofię Total Quality Management.

Koncepcja kształcenia przyjęta w WSIiZ uwzględnia dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i Europie skutkującą wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów. Profil nauczania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia odniesiony do kilku obszarów kształcenia realizuje większą przejrzystość, dostępność i jakość zdobywanych kwalifikacji zgodnie z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji.

Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Wdrożony system zarządzania przez jakość zyskuje uznanie otoczenia społeczno-gospodarczego i w pełni satysfakcjonuje klientów, partnerów i pracowników:

 • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia zgodnego z potrzebami rynku,
 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające poruszanie się na rynku pracy,
 • potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom Uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wspiera realizację badań naukowych,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu oraz wkład w naukę i kulturę.

Misja i wizja Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia odpowiada strategii Uczelni, w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz związku z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy.

Oferta edukacyjna

Mając na uwadze, że w dzisiejszych czasach kluczem do zawodowego sukcesu są studia o profilu praktycznym, w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia nie mogło zabraknąć takich kierunków jak:

 • Kosmetologia (I i II stopnia)
 • Chemia kosmetyczna (I stopnia)
 • Dietetyka (I stopnia)
 • Chemia żywności (I stopnia)

oraz studiów podyplomowych na kierunku:

 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Trychologia kosmetologiczna
 • Technologia produkcji kosmetyków
 • Dietetyka sportowa

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie zawodowe wysoko wykwalifikowanych ekspertów, jednej z najpopularniejszych i najdynamiczniej się rozwijających dziedzin dermatologii. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej.

Sposobem na rozwinięcie kwalifikacji zdobytych na studiach I stopnia jest kontynuacja nauki na jednej z pięciu specjalizacji studiów drugiego stopnia. Kandydatów rekrutujących się na studia magisterskie czeka wybór pomiędzy: kosmetologią bioestetyczną, kosmetologią praktyczną, podologią, trychologią kosmetologiczną oraz technologią kosmetyków.

Studia na kierunku chemia kosmetyczna przygotowują z kolei wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej oraz podstawowej wiedzy farmaceutycznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrą inżynierską na europejskim rynku pracy. Po zdobyciu dyplomu absolwenci mogą podjąć pracę w laboratoriach specjalizujących się w analizie kosmetyków, jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych, koncernach kosmetycznych, a także w wielu firmach branżowych.

A jakie są możliwości po Dietetyce? Decydując się na jedną z dwóch specjalności – dietetykę kliniczną lub dietetykę stosowaną –absolwent zdobywa kwalifikacje do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach sportowych. Studia na kierunku Dietetyka umożliwiają również uruchomienie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego.

Rekrutacja online: http://e-dziekanat.wsiiz.pl/

Władze uczelni

AAzwiń

REKTOR

prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki

E-mail: krzysztof.wierzbicki@licencjat.pl

Kanclerz

dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ

Dziekan Wydziału Inżynierii

dr n. chem. Sebastian Grzyb

Dziekan Wydziału Nauk o zdrowiu

dr n. med. Agata Wolska – Adamczyk

Prodziekan ds. studenckich

dr Joanna Klonowska

Dodatkowe informacje

AAzwiń

Akademickie Centrum Szkoleniowe

Akademickie Centrum Szkoleniowe zaprasza wszystkich zainteresowanych powiększeniem wachlarza swoich kompetencji zawodowych do zapoznania się z ofertą kursów i szkoleń specjalistycznych.

Propozycje, z którymi możecie się Państwo zapoznać poniżej są efektem współpracy wykładowców Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi.

Dzięki zapoczątkowaniu działalności Akademickiego Centrum Szkoleniowego zarówno studenci WSIiZ, jak i osoby nie związane z Uczelnią będą mogły poszerzać swoje umiejętności w zakresie interesującej problematyki.

Ugruntowana wiedza teoretyczna i ponadprzeciętne umiejętności praktyczne decydują o sukcesie zawodowym osób zarówno stawiających pierwsze kroki na rynku pracy, jak i zdecydowanych na zmianę miejsca zatrudnienia. Chęć samorealizacji i doskonalenia powinny stanowić podstawę do osiągania celów wyznaczanych w życiu osobistym i zawodowym. Jeżeli dążysz do doskonałości i wszechstronności nie czekaj i już dziś zapisz się na wybrane szkolenie lub kurs zawodowy! Rozpocznij naukę z najlepszymi!

Akademickie Centrum Kosmetologii

Akademickie Centrum Kosmetologii jest miejscem, w którym przenikają się aspekty związane z szeroko pojętą dziedziną nauk o zdrowiu. Od roku 2014 działa pod patronatem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz zaufanych marek kosmetycznych.

Warto zauważyć, że przewidziano trzy podstawowe zakresy funkcjonowania ACK:

1. Usługowy - diagnostyczno-kosmetologiczny

2. Naukowo - badawczy

3. Edukacyjno - szkoleniowy

Pomoc materialna

Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

 • STYPENDIUM SOCJALNE– jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 900,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
 • STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI z tytułu zamieszkania w akademiku lub innym obiekcie – jest przyznawane studentowi studiów stacjonarnych, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium może otrzymać osoba, która posiada umowę najmu lokalu na terenie Warszawy lub w jego okolicach, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi: co najmniej 150 km lub jeśli łączny czas dojazdu do Uczelni w godzinach porannych, przy pomocy wszystkich możliwych połączeń, przekracza 2h,
 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów za: wysoką średnią - Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
 • uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2.
 • złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
 • wysokie wyniki sportowe - Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach
 • osiągnięcia naukowe - Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
  • publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,
  • uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
  • twórczy udział w pracach badawczych,
  • czynny udział w charakterze prelegenta w konferencjach naukowych.
 • Powyższe osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w WSIiZ i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.

  • osiągnięcia artystyczne - Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się: .
  • jedynie osiągnięcia indywidualne, .
  • osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca. .

  ZAPOMOGA – Jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Przez zdarzenie losowe, które nastąpiło w przeciągu ostatnich 3 miesięcy należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, nagłą utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student się znajduje, narodziny dziecka w małżeństwie studenta, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp.

  Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mogą się również ubiegać o:

  • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • Kredyty studenckie

  Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendia ministra tylko na jednym, według własnego wyboru.

  Student otrzymuje stypendia, w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr, wówczas świadczenie może być przyznane również na jeden semestr – do 5 miesięcy.

  Do Działu Stypendiów należy się zgłosić z wypełnionym wnioskiem wraz z załącznikami o przyznanie wybranego stypendium i/lub wnioskiem o zapomogę oraz z kompletem dokumentacji. Wszystkie wnioski i dokumenty powinny być wydrukowane DWUSTRONNIE.

  Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe. Wypłaty realizowane są co miesiąc, termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z Ministerstwa na konto uczelni.

  Aktualności uczelni

  AAzwiń

  Prerekrutacja na WSIiZ (2019-03-11)

  Rozpoczynamy prerekrutację na semestr zimowy r/a 2019/2020

  Pierwszy raz w historii Uczelni, ze względu na liczne prośby Naszych przyszłych studentów uruchomiliśmy możliwość rekrutacji już od dzisiaj.

  Dla pierwszych 30 osób przygotowaliśmy specjalną promocję. Składając dokumenty w dniach 11.03-14.03.2019 r. powołaj się na promocję PREREKRUTACJA i nie dokonuj płatności za opłatę rekrutacyjną

  Jeżeli jeszcze nie wiesz dlaczego warto studiować w WSIiZ to zobacz krótki film o Nas: https://youtu.be/7B-kGXnB1NU

  Zapraszamy już dziś!


  Galeria

  zwiń