Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 562-35-00
fax. (22) 646-34-18
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Chemia ogólna

Opis kierunku

AAzwiń
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Mazowieckiego Klastra Chemicznego z dnia 21 maja 2019 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie została przyjęta w poczet członków, jako jedyna uczelnia niepubliczna z woj. mazowieckiego.
Misją Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest podnoszenie konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnej technologii i produktów przyjaznych dla środowiska wspólnie z sektorami nauki
Mazowiecki Klaster Chemiczny w 2020 jest środkowoeuropejskim liderem produktów chemicznych o wysokim stopniu przetworzenia i wartości dodanej.
Polski Komitet Normalizacyjny dokonał podziału w Sektorze Chemii Komitetu Technicznego (KT) 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii kosmetycznej. Wynikiem tego podziału jest powołanie dwóch Komitetów Technicznych: KT. ds. Produktów Kosmetycznych oraz KT. Detergentów.
Jest Nam niezwykle miło poinformować, że Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie została oficjalnie członkiem KT. ds. Produktów Kosmetycznych.
Zakres tematyczny jakim KT będzie się zajmował to: terminologia właściwa dla KT, wymagania, metody badań, badania mikrobiologiczne, właściwości użytkowe produktów kosmetycznych, ochrona przeciwsłoneczna.
W skali europejskiej Komitet Techniczny ds. Produktów Kosmetycznych współpracuje z CEN/TC 392 Cosmetics. Natomiast w skali międzynarodowej z ISO/TC 217 Cosmetics
CEL KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia ogólna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych oraz inżynierii chemicznej będą konkurencyjną i pożądaną kadrą spełniającą się wszystkich obszarach zainteresowania „współczesnej chemii”.

Koncepcja kształcenia na kierunku chemia ogólna koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy w zakresie głównych działów chemii, niezbędnej do wykonywania eksperymentów i analiz chemicznych, a także na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalających na podjęcie przez niego skoordynowanych działań w zakresie zarządzania procesami i realizacji zadań inżynierskich w przemyśle chemicznym.
Priorytetowym staje się proces kształcenia zarówno inżynierów dla sektora chemicznego, jak również specjalistów realizujących oczekiwania społeczno-gospodarcze. Przyjęta koncepcja kształcenia, a co za tym idzie profil praktyczny studiów I stopnia na kierunku chemia ogólna jest podyktowany rozwojem zainteresowań współczesnej chemii w aspekcie społecznym, ekonomicznym, a także gospodarczym, również w odniesieniu do innych sektorów gospodarki. Stąd program obejmuje umiejętności i kompetencje inżyniera przyszłości tj.: zdolność kreatywnego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania relacji, które zostały zdefiniowane w 2020 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i wprost zaadaptowane do koncepcji kształcenia.
Efekty uczenia się odwołują się do problematyki produktów wytwarzanych przez podmioty funkcjonujące w przemyśle chemicznym, do procesów pracy realizowanych w tej branży oraz
do ich wzajemnych powiązań. Efekty uczenia się obejmują wykonywanie zadań zawodowych
z zakresu projektowania produktów chemicznych, analityki chemicznej, optymalizacji procesowej, planowania i realizowania procesu produkcji produktów chemicznych z uwzględnieniem takich aspektów jak: jakość, bezpieczeństwo, ochrona środowiska.

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
Absolwent studiów jest przygotowany do realizacji następujących działań oraz wykorzystania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:
• przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie produkcji zgodnie z wymaganiami prawnymi;
• dobór maszyn, narzędzi oraz parametrów do procesu produkcji;
• gospodarowanie wyposażeniem pomiarowym i całą infrastrukturą laboratoryjną, produkcyjną;
• opracowywanie dokumentacji dla wyrobu na poszczególnych etapach projektowania;
• prowadzenie działań w zakresie optymalizacji procesów oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań w celu utrzymania jakości procesów na najwyższym poziomie;

• uczestnictwo w pracach wdrożenia nowych preparatów do produkcji;
• opracowywanie i wdrażanie nowych metod analitycznych zgodnie z wymaganiami;
• pobieranie próbek, wykonywanie analiz chemicznych lub fizykochemicznych;
• przeprowadzenie analiz jakościowych i ilościowych surowców i wyrobów gotowych;
• analizowanie i weryfikowanie wyników prowadzonych badań jakościowych;
• realizacja zadań związanych z utrzymaniem Systemu Zapewnienia Jakości, w tym opracowywanie, wdrażanie oraz aktualizacja dokumentacji jakościowej;
• kontrola jakości procesów i udział w audytach jakościowych;
• planowanie i wykonywanie eksperymentów.

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
• zakłady przemysłu spożywczego, kosmetycznego, chemicznego i farmaceutycznego,
• przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,
• samodzielnie laboratoria badań i analiz,
• powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
• instytuty badawcze.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości.

Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystarczy złożyć wymagane dokumenty:

- wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku
studiów z platformy e-dziekanat,

- fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle + płytę ze zdjęciem cyfrowym w formacie .jpg oraz rozdzielczości 300 dpi,

UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej.

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
o Skierowanie na badania lekarskie
o Wzór zaświadczenia lekarskiego
o Do pobrania na http://wsiiz.pl


Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2019" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 27 czerwca 2019)Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.


- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
- potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł


(Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),

- świadectwo dojrzałości [kopia].


Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Promocji i Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 20 60
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-administracja