Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 562-35-00
fax. (22) 646-34-18
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe

Kierunek: Technologia kosmetyku - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku technologia kosmetyku musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są do absolwentów kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina nauki chemiczne) i/ lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (dyscyplina inżynieria chemiczna).


W przypadku absolwentów kierunków przyporządkowanych do innych dyscyplin niż ww., istnieje konieczność przystąpienia do realizacji kursu wyrównawczego, którego zakres jest opracowywany na podstawie złożonego suplementu do dyplomu.


ORGANIZACJA STUDIÓW • Czas trwania: 2 lata

 • Forma studiów:

  • stacjonarna [Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-20:15];

  • niestacjonarna [Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15] • Poziom kształcenia: studia II stopnia

 • Tytuł zawodowy absolwenta: magister


Forma zajęć, metody dydaktyczne: • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną [prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość];

 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;

 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej;

 • studencka praktyka zawodowa: 3 miesięczna.


Miejsca odbywania zajęć: • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia laboratoryjne;

 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne;


PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA


Podstawowym celem kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych, inżynierii chemicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą zarówna na lokalnym, krajowym, a także i europejskim rynku pracy.


Program kształcenia kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowisko przyrodnicze. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specjalistycznej grupy produktów, do której należą wyroby kosmetyczne. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych w przemyśle kosmetycznym. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji z zachowaniem najwyższych standardów jakości i ekonomiki proponowanych rozwiązań.


Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie kadr przygotowanych do pracy w obszarze przemysłu kosmetycznego m.in. • laboratoriach badawczo-rozwojowych

 • laboratoriach prowadzących analizy w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją surowców kosmetycznych

 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków

 • przedsiębiorstwach zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych.


Absolwent studiów jest przygotowany do realizacji następujących działań oraz wykorzystania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji: • tworzenie receptur kosmetyków, również z uwzględnieniem kosmetyków certyfikowanych,

 • weryfikacja kart charakterystyki, specyfikacji, etykiet sprawdzanie i akceptacja zgodności z Dyrektywą UE oraz składów produktów kosmetycznych,

 • tworzenie dokumentacji dla produktów kosmetycznych na potrzeby klientów zagranicznych oraz krajowych oraz interpretacja wyników w odniesieniu do przepisów, specyfikacji, wymagań klienta,

 • prowadzenie dokumentacji ISO i GMP,

 • sporządzanie dokumentacji na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych,

 • rejestracja produktów w bazie,

 • prowadzenie badań próbek masy kosmetycznej oraz komponentów,

 • pobieranie próbek, prowadzenie wymaganych badań dla wyrobu gotowego,

 • wykonywanie badań kosmetyków - kontrola jakości wytwarzanych kosmetyków,

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych o charakterze ilościowym i jakościowym surowców oraz wyrobów gotowych,

 • nadzór nad produktami aktualnie wytwarzanymi w zakresie technologii wytwarzania, optymalizacja procesów produkcyjnych, transferu technologii,

 • zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi procedurami i instrukcjami,

 • utrzymanie w odpowiednim stanie sprzętu kontrolnego,

 • sporządzanie dokumentacji w zakresie stanowiska (np. metody technologiczne, metody kontroli),

 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji obowiązującej dokumentacji systemowej (procedury wewnętrzne, instrukcji do sprzętów kontrolno-pomiarowych),

 • nadzorem nad dobrymi praktykami laboratoryjnymi,

 • udziałem w projektach prowadzonych w przedmiotowym laboratorium,

 • opracowywanie i walidacja metod analitycznych dla produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, opakowań,

 • udział w projektach wdrożeniowych oraz w pracach laboratoryjnych w projektach B+R.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości.

Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystarczy złożyć wymagane dokumenty:

- wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku
studiów z platformy e-dziekanat,

- fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle + płytę ze zdjęciem cyfrowym w formacie .jpg oraz rozdzielczości 300 dpi,

UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej.

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
o Skierowanie na badania lekarskie
o Wzór zaświadczenia lekarskiego
o Do pobrania na http://wsiiz.pl


Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2019" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 27 czerwca 2019)Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.


- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
- potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł


(Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),

- świadectwo dojrzałości [kopia].


Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty

AAzwiń
Informacja dostępna na stronie: http://wsiiz.pl/rekrutacja/oplaty

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Promocji i Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 20 60
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-administracja