Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia licencjackie

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Słupsku

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalnościach:

- zarządzanie i inżynieria produkcji

7-semestralne studia inżynierskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, specjalisty w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji. Celem kształcenia interdyscyplinarnego na studiach inżynierskich na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" jest wykształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z praktyką gospodarczą. Zmiany w systemie społecznym i gospodarczym kraju wynikające z dokonujących się i już dokonanych przeobrażeń w gospodarce, powstanie małych i średnich firm, restrukturyzacja przemysłu czy prywatyzacja przedsiębiorstw zmuszają inżyniera do pełnienia podwójnej roli: twórcy techniki i menedżera. Rozszerzył się więc zakres zadań, jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich, oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, marketingu, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp.

- inżynieria ochrony środowiska

7-semestralne studia inżynierskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, specjalisty w zakresie inżynierii ochrony środowiska. Celem studiów inżynierskich na specjalności inżynieria ochrony środowiska jest zdobycie rozległej wiedzy o samym środowisku, jak i obiektach technicznych w nim funkcjonujących, a także nabycie umiejętności łączenia wiedzy inżynierskiej z praktyką gospodarczą. Studia te przygotowują do planowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska, systemów monitoringu środowiska oraz innych rozwiązań technicznych uwzględniających wymogi ochrony środowiska.

- bezpieczeństwo i higiena pracy

Celem studiów inżynierskich na specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy" jest zdobycie rozległej wiedzy i umiejętności do twórczego zajmowania się organizacją pracy służb BHP, zarządzaniem bezpieczeństwem, oceną ryzyka, zapobiegania wypadkom, katastrofom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia.

- logistyka i zarządzanie transportem

Celem studiów inżynierskich na specjalności "logistyka i zarządzanie transportem" jest zdobycie rozległej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych i transportowych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabycie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich.

- inżynieria budownictwa

Celem studiów inżynierskich na specjalności "inżynieria budownictwa" jest zdobycie rozległej wiedzy o samym budownictwie oraz architekturze i urbanistyce, a także nabycie umiejętności łączenia wiedzy inżynierskiej z praktyką gospodarczą. Studia te przygotowują inżyniera do pełnienia podwójnej roli: twórcy techniki i menedżera. Absolwent, oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki (budownictwa), uzyska również umiejętności w zakresie ekonomii, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp.

- wzornictwo przemysłowe

Celem studiów inżynierskich na specjalności "wzornictwo przemysłowe" jest zdobycie rozległej wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz umiejętności twórczego projektowania przedmiotów wytwarzanych przemysłowo. Absolwent posiądzie umiejętności kreatywnego myślenia i twórczej realizacji własnych pomysłów. Wiedza ta pozwoli na aktywne wspomaganie procesu produkcyjnego przedmiotów użytkowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studentem może zostać każda osoba z wykształceniem średnim.

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest:

1. posiadanie świadectwa dojrzałości,
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
(umowa zawierana jest tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, przy odbieraniu indeksu;
podczas rekrutacji dostępny jest jej wzór, do wglądu w Biurze Rekrutacji),
3. dokonanie wpłaty wpisowego,
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
* świadectwo dojrzałości (w oryginale lub w odpisie),
* 4 jednakowe fotografie

WIĘCEJ NA STRONIE GWSA: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się 2 razy w roku:

1. na semestr zimowy, rozpoczynający się w październiku,
2. na semestr letni, rozpoczynający się w lutym (marcu).

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie, na niżej wymienione kierunki, prowadzone trybem stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GSW:

http://www.gsw.gda.pl/artykul/oplaty-czesnego-i-wpisowego-znizki-stypendia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Partyzantów 24
76-200 Słupsk

Tel: (59) 841 47 45
mail: slupsk@gwsa.pl
gg: 11977473

Rekrutacja:
poniedziałek: 9:00 - 14:00
wtorek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 14:00
czwartek: 12:30 - 17:30
piątek: 9:00 - 14:00
sobota: 9:00 - 14:00