Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjologia

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie i wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje pozwa­la­jące na pełnienie profesjonalnej roli w jednostkach administracji publicznej, między innymi w komórkach badań i analiz, rozwoju i promocji, public relations oraz wydziałach pomocy społecznej, działach kadr, urzędach pracy.
Kształcenie jest ukierunkowane na rozwój następujących składników profesjonalizacji:

1) dotyczy poznania teorii socjologicznej i jej zastosowań, głównie do diagnozy i analizy różnorodnych problemów społeczności lokalnych;

2) dotyczy podstaw prawnych i organizacyjnych funkcjonowania instytucji administracji rządowej i samorządowej;

3) odnosi się do kompetencji instrumentalno-technicznych charakterystycznych dla zawodów nastawionych na doradztwo oraz kierowanie i zarządzanie.
do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "socjologia" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studentem może zostać każda osoba z wykształceniem średnim.

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest:

1. posiadanie świadectwa dojrzałości,
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
(umowa zawierana jest tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, przy odbieraniu indeksu;
podczas rekrutacji dostępny jest jej wzór, do wglądu w Biurze Rekrutacji),
3. dokonanie wpłaty wpisowego,
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
* świadectwo dojrzałości (w oryginale lub w odpisie),
* 4 jednakowe fotografie

WIĘCEJ NA STRONIE GWSA: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się 2 razy w roku:

1. na semestr zimowy, rozpoczynający się w październiku,
2. na semestr letni, rozpoczynający się w lutym (marcu).

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie, na niżej wymienione kierunki, prowadzone trybem stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GSW:

http://www.gsw.gda.pl/artykul/oplaty-czesnego-i-wpisowego-znizki-stypendia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Al. Piłsudskiego 61
10-499 Olsztyn

Tel: 89 533 04 29
mail: olsztyn@gwsa.pl

Rekrutacja:
poniedziałek: 8.30-16.30
wtorek: 8.30-16.30
środa: 8.30-16.30
czwartek: 8.30-16.30
piątek: 8.30-16.30