Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia magisterskie

Wydział: Gdańska Szkoła Wyższa

Opis kierunku

AAzwiń
Magisterskie studia uzupełniające, II stopnia, trwają 1,5 roku albo 2 lata w zależności od uzyskanego wykształcenia na I stopniu studiów. 3-semestralne magisterskie dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich oraz 4-semestralne magisterskie dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich.

Specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:
-inżynieria zarządzania,
-odnawialne źródła energii,
-zarządzanie jakością,
-logistyka i zarządzanie transportem,
-zarządzanie zasobami ludzkimi,
-mechatronika.


-inżynieria zarządzania

Specjalność zapewnia uzyskanie wiedzy w zakresie narzędzi oraz metod zarządzania znajdujących zastosowanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach w obszarze produkcji. Studenci poznają koncepcje lean management, zintegrowane systemy informatyczne, zrealizują praktyczne projekty w zakresie projektowania inżynierskiego wspieranego komputerowo, poznają narzędzia CAD, CAM oraz zapoznają się z realizacją wytwarzania na obrabiarkach CNC. Dzięki połączeniu wiedzy zarządzania z wiedzą technologiczną absolwenci będą dobrze przygotowanymi specjalistami do pracy w działach produkcyjnych podmiotów gospodarczych i jednostkach organizacyjnych. Specjalność przygotowuje do pracy w przemyśle na zinformatyzowanych stanowiskach zarządzania produkcją.

-odnawialne źródła energii

Absolwent posiada wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zna metody pozyskiwania energii niekonwencjonalnej, posiada wiedzę o urządzeniach służących do pozyskiwania tego rodzaju energii. Potrafi analizować koszty pozyskiwania energii odnawialnej oraz określić opłacalność inwestycji związanej z energią odnawialną. Zna zasady wykonania audytu energetycznego budynków, a także narzędzia do analizy termicznej obiektów. Absolwent może samodzielnie zaplanować termomodernizację budynku, może pracować jako specjalista w podmiotach zajmujących się energią odnawialną.

-zarządzanie jakością

Absolwent posiada wiedzę w zakresie zarządzania jakością w podmiotach gospodarczych. Potrafi wdrożyć ISO, wykonać audyt, ustalić wymagania do uzyskania certyfikatu jakości. Zna metody i narzędzia zarządzania jakością w podmiotach gospodarczych.

-logistyka i zarządzanie transportem

Absolwent posiada wiedzę w zakresie logistyki i zarządzania transportem w podmiotach gospodarczych. Potrafi budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL. Zna metody i narzędzia zarządzania transportem w podmiotach TSL. Specjalność „logistyka i zarządzanie transportem” na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”, na studiach II stopnia, objęta jest patronatem Klastra Logistyczno-Transportowego „Północ-Południe”

-zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi organizacji na poziomie podstawowego i średniego szczebla zarządzania. Mogą też z powodzeniem wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadają wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników oraz wiedzę z obszaru prawa pracy i elastycznych form organizacji pracy i zatrudnienia. Posiadają umiejętność wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej. Potrafią rozpoznawać i diagnozować personalne, kulturowe i organizacyjne problemy towarzyszące zarządzaniu organizacjami w warunkach zmian. Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi mogą uzyskać zatrudnienie m.in. w charakterze menadżera (dyrektora) personalnego, specjalisty ds. personalnych, specjalisty ds. wynagrodzeń, specjalisty ds. szkoleń bądź doradcy personalnego.

-mechatronika.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studentem może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów I stopnia na dowolnym kierunku.

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest:

1. posiadanie dyplomu studiów I stopnia,
2. posiadanie świadectwa dojrzałości,
3. zawarcie umowy o odpłatności za studia
4. dokonanie wpłaty wpisowego,
5. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
* dyplom studiów I stopnia,suplement,
* świadectwo dojrzałości (w oryginale lub w odpisie),
* 4 jednakowe fotografie

WIĘCEJ NA STRONIE GWSA: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się 2 razy w roku:

1. na semestr zimowy, rozpoczynający się w październiku,rekrutacja trwa od maja do września;
2. na semestr letni, rozpoczynający się na przełomie lutego i marca, rekrutacja trwa od maja do września; od grudnia do lutego.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie, na niżej wymienione kierunki, prowadzone trybem stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym, porzez platformę Moodle)

WIĘCEJ NA STRONIE GSW: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GSW:

http://www.gsw.gda.pl/artykul/oplaty-czesnego-i-wpisowego-znizki-stypendia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk

Tel: (58) 305 08 12
mail: rekrutacja@gwsa.pl

Biuro Rekrutacji:

poniedziałek: 09.00 - 15.00
wtorek: 09.00 - 15.00
środa: 09.00 - 15.00
czwartek: 09.00 - 15.00
piątek: 09.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 15.00