Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Wydział: Gdańska Szkoła Wyższa

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA LICENCJACKIE (6-semestralne):

Specjalności:

- administracja europejska
- administracja publiczna

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności "administracja publiczna" jest kształcenie absolwentów przygotowanych z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy.

- zarządzanie w administracji

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności zawodowej "zarządzanie w administracji" jest przygotowanie i wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje pozwalające na pełnienie profesjonalnej roli w jednostkach administracji publicznej, między innymi w komórkach badań i analiz, rozwoju i promocji, public relations oraz wydziałach pomocy społecznej, działach kadr, urzędach pracy.

- bezpieczeństwo publiczne

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności zawodowej "bezpieczeństwo publiczne" jest przygotowanie i wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie zadań administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

- finanse i rachunkowość

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności "finanse i rachunkowość" jest zdobycie rozległej wiedzy administracyjnej, poszerzonej o wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, a także nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwenci mają szanse zdobycia interesującej pracy w komórkach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, a także w instytucjach administracji publicznej, w organach podatkowych i skarbowych.

- polityka ludnościowa (demograficzna)

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności "polityka demograficzna" jest zdobycie rozległej wiedzy administracyjnej poszerzonej o wiedzę zakresu de­mografii i polityki społecznej. Wykształcone umiejęt­ności umożliwiają absolwentom roz­poznawać i ana­lizować procesy społeczno-demograficzne w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Absolwent będzie potrafił posługiwać się środkami i narzędziami do realizacji polityki społecznej i ludnościowej przez różne instytucje i organizacje.

- administracja zdrowia publicznego

„Prawo zdrowia publicznego” jest jedną z najmłodszych szczegółowych dziedzin prawa, gdzie w ciągu ostatnich 15 lat notuje się szczególnie dynamiczny jej rozwój. W Polsce jest ona nauczana głównie jako przedmiot w ramach studiów medycznych lub związanych ze zdrowiem publicznym, gdzie wiodącymi są przedmioty medyczne.
Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia z zakresu prawa zdrowia publicznego w ramach studiów I stopnia na kierunku administracja w specjalności „administracja zdrowia publicznego”.
W dzisiejszych czasach doświadczamy dwóch ważnych zjawisk. Z jednej strony mamy duże zainteresowanie problemami zdrowia publicznego przez dużą rzeszę społeczeństwa, z drugiej – proces „starzenia społeczeństwa”.
W obu tych przypadkach pomocni mogą być absolwenci nowej specjalności „administracja zdrowia publicznego”, której celem jest przede wszystkim przekazanie wiedzy z zakresu prawnych regulacji dotyczących systemu funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, podnoszenie umiejętności menadżerskich osób już pracujących w takich placówkach oraz wskazanie praw pacjentów. Proponowana specjalność wpisuje się w program pn. „Narodowe zdrowie na lata 2007-2015”. Ta interdyscyplinarna specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawa, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

- administrowanie informacją

Celem studiów licencjackich w Gdańskiej Szkole Wyższej na kierunku „administracja” i specjalności „administrowanie informacją” jest kształcenie absolwentów przygotowanych przede wszystkim z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedniej, relatywnie szerokiej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie. Szczególnym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie u absolwentów umiejętności tworzenia baz informacji z zakresu administracji i prawa oraz administrowania nimi (a także zarządzania).

W najprostszym, potocznym ujęciu celem edukacji na kierunku „administracja” i specjalności „administrowanie informacją” ma być uzyskanie przez absolwenta dosyć unikalnego i tym samym atrakcyjnego zawodu, potocznie określanego zazwyczaj mianami: menedżer informacji, researcher czy broker informacji, wyspecjalizowanego przede wszystkim w zakresie zarządzania informacją administracyjnoprawną.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studentem może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, posiadająca świadectwo dojrzałości.

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest:

1. posiadanie świadectwa dojrzałości,
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
3. dokonanie wpłaty wpisowego,
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
* świadectwo dojrzałości (w oryginale lub w odpisie),
* 4 jednakowe fotografie

WIĘCEJ NA STRONIE GSW: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się 2 razy w roku:

1. na semestr zimowy, rozpoczynający się w październiku,rekrutacja trwa od maja do września;
2. na semestr letni, rozpoczynający się na przełomie lutego i marca, rekrutacja trwa od maja do września; od grudnia do lutego.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie, na niżej wymienione kierunki, prowadzone trybem stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym, porzez platformę Moodle)

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GSW:

http://www.gsw.gda.pl/artykul/oplaty-czesnego-i-wpisowego-znizki-stypendia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk

Tel: (58) 305 08 12
mail: rekrutacja@gwsa.pl

Biuro Rekrutacji:

poniedziałek: 09.00 - 15.00
wtorek: 09.00 - 15.00
środa: 09.00 - 15.00
czwartek: 09.00 - 15.00
piątek: 09.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 15.00