Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjologia

Wydział: Gdańska Szkoła Wyższa

Opis kierunku

AAzwiń
Socjologia jest nauką o życiu społecznym zbiorowości ludzkich. Z kolei nauka administracji obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem organów zapewniających cywilnoprawny porządek społeczny w układzie państwowym i samorządowym. Organy administracyjne na każdym poziomie i zakresie funkcjonowania są wtopione w zbiorowość ludzi przejawiających konkretne obyczaje, nawyki, poglądy. Celem studiów licencjackich jest przygotowanie i wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje pozwalające na pełnienie profesjonalnej roli w jednostkach administracji publicznej, między innymi w komórkach do spraw bezpieczeństwa i ochrony.
Socjologia administracji
Nauczysz się: klasyczne i współczesne teorie socjologiczne pozwalające na opis i wyjaśnienie procesów społecznych, zwłaszcza w społecznościach terytorialnych / definiować i diagnozować problemy społeczne / przygotowania i realizowania badań różnorodnymi technikami badawczymi, sporządzania analiz, a także formułowania wniosków i zaleceń praktycznych / analizować podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa z punktu widzenia współczesnego społeczeństwa (współczynnik ryzyka, zagrożenia sieci internetowej)
Możesz pracować w: ośrodkach pomocy społecznej / działach kadr / urzędach miejskich i gminnych / działach public relations / jednostkach samorządowych / sektorach opieki, ochrony i promocji zdrowia / instytucjach ubezpieczenia społecznego / administracji prywatnego sektora medycznego
Socjologia bezpieczeństwa
Nauczysz się: definiować i diagnozować problemy społeczne za pomocą specjalistycznej wiedzy z zakresu subdyscyplin socjologicznych, takich jak np. socjologia miast, komunikacja społeczna, socjologia problemów społecznych, ale także interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, polityki społecznej / wyjaśnić procesy i zagrożenia bezpieczeństwa z perspektywy dynamiki procesów grupowych, z uwzględnieniem teorii stereotypów i uprzedzeń / posługiwać się przepisami dotyczącymi tajników polityki bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, ochrony danych osobowych i wrażliwych, tajemnic przedsiębiorstwa, ochrony ludzi, mienia i obiektów, bezpieczeństwa przeprowadzania transakcji gospodarczych, sposobów zapobiegania szpiegostwu gospodarczemu i korupcji w przedsiębiorstwie oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych / analizować podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa z punktu widzenia współczesnego społeczeństwa (współczynnik ryzyka, zagrożenia sieci internetowej)
Możesz pracować w: ośrodkach pomocy społecznej / działach kadr / urzędach / działach public relations / działach do spraw obronnych / administracji sztabów kryzysowych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy do roku – na semestr zimowy rozpoczynający się w październiku (rekrutacja trwa od maja do października) i na semestr letni rozpoczynający się w lutym/marcu, (rekrutacja trwa od grudnia do marca).

Opłaty

AAzwiń
czesne od 290 zł za miesiąc.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk

Tel: (58) 305 08 12
mail: rekrutacja@gwsa.pl

Biuro Rekrutacji:

poniedziałek: 09.00 - 15.00
wtorek: 09.00 - 15.00
środa: 09.00 - 15.00
czwartek: 09.00 - 15.00
piątek: 09.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 15.00