Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Wydział: Gdańska Szkoła Wyższa

Opis kierunku

AAzwiń
Gospodarka przestrzenna o specjalnościach:

- urbanistyka
- gospodarka nieruchomościami

Absolwent tych studiów posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a także wiedzę o charakterze technicznym.

Absolwent jest przygotowany do:
• kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych;
• opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych;
• podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów;
• uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów;
• planowania rozwoju infrastruktury technicznej; planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych; uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska;
• współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko;
• przygotowywania - we współpracy ze specjalistami innych dziedzin - opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony;
• udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami;
• podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego;
• współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów; doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
• doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studentem może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, posiadająca świadectwo dojrzałości.

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest:

1. posiadanie świadectwa dojrzałości,
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
3. dokonanie wpłaty wpisowego,
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
* świadectwo dojrzałości (w oryginale lub w odpisie),
* 4 jednakowe fotografie

WIĘCEJ NA STRONIE GWSA: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się 2 razy w roku:

1. na semestr zimowy, rozpoczynający się w październiku,rekrutacja trwa od maja do września;
2. na semestr letni, rozpoczynający się na przełomie lutego i marca, rekrutacja trwa od maja do września; od grudnia do lutego.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie, na niżej wymienione kierunki, prowadzone trybem stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym, porzez platformę Moodle)

WIĘCEJ NA STRONIE GSW: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GSW:

http://www.gsw.gda.pl/artykul/oplaty-czesnego-i-wpisowego-znizki-stypendia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk

Tel: (58) 305 08 12
mail: rekrutacja@gwsa.pl

Biuro Rekrutacji:

poniedziałek: 09.00 - 15.00
wtorek: 09.00 - 15.00
środa: 09.00 - 15.00
czwartek: 09.00 - 15.00
piątek: 09.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 15.00