Powiślańska Szkoła Wyższa

ul.11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
woj.pomorskie
tel. (55) 279-58-73
fax. (55) 261-31-39

Kierunek: Pielęgniarstwo

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
SPECJALNOŚĆ: PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE

- 6 semestrów, tryb stacjonarny;
- 2452 godzin zajęć teoretycznych – odbywających się w czwartki, piątki, soboty, (sporadycznie niedziele);
- 2300 godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – realizacja wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących.

Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

- sprawowania opieki pielęgniarskiej;
- pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- pomagania rodzinom i grupom społecznym;
- organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

- szpitalu;
- przychodni;
- sanatorium;
- hospicjum;
- domach pomocy społecznej;
- zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
- zakładach opiekuńczo – leczniczych;
- przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego;
- zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
SPECJALNOŚĆ: PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE w ramach studiów pomostowych dla dyplomowanych pielęgniarek
- 2 do 3 semestrów w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej
- od 1181 do 2439 godzin zajęć (ogółem)
- organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów
- możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego na poczet kształcenia praktycznego

Program zgodny ze standardem kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2012 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:
- szpitalu;
- przychodni;
- sanatorium;
- hospicjum;
- domach pomocy społecznej;
- zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
- zakładach opiekuńczo – leczniczych;
- przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego;
- zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na studia (druk dostępny na stronie w formacie Word'a),
- świadectwo maturalne (oryginał lub odpis)
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania,
- dowód uiszczenia opłaty wpisowej,
- 4 zdjęcia legitymacyjne,
- odpis skrócony aktu małżeństwa (dot. kobiet),
- kserokopia obu stron dowodu osobistego,
- kserokopia prawa wykonywania zawodu (dot. pielęgniarstwa pomostowego),
- dyplom ukończenia szkoły medycznej (oryginał dyplomu, dot. pielęgniarstwa pomostowego),
- zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza (dot. pielęgniarstwa pomostowego),

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 30 września każdego roku akademickiego.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe jest opłatą za przeprowadzenie wszystkich czynności o charakterze administracyjnym w trybie postępowania kwalifikacyjnego, któremu poddał się kandydat i nie podlega zwrotowi.
Czesne jest ustalane przez Konwent na 9 miesięcy przed każdym rokiem akademickim.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Powiślańskiej Szkoły Wyższej
ul. 11 Listopada 29
82-500 Kwidzyn
tel. (055) 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl
godziny pracy dziekanatu:
wtorek-piątek 8.00 - 16.00
podczas zjazdów studiów zaocznych:
piątek 16.00 - 18.00
sobota 8.00 - 18.00
niedziela 8.00 - 15.00