Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja - studia magisterskie

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Zostań przyszłym menedżerem
Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, które chcą nabyć umiejętność posługiwania się i interpretacji różnych przepisów. Podczas studiów zdobędziesz umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwenci mogą poszerzyć wiedzę na studiach podyplomowych oferowanych na UKW: Administracja Elektroniczna, Administracji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Administracji i Zarządzania.

Specjalności:
- administracja samorządowa: na tej specjalności zdobędziesz merytoryczną i praktyczną wiedzę przydatną w strukturach organizacyjnych administracji lokalnej i krajowej. Studenci poznają tajniki prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa konstytucyjnego. Nabywają również wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy. Wybierając te specjalność dowiesz się jak sprawnie zarządzać instytucjami samorządu.
- bezpieczeństwo publiczne: za bezpieczeństwo publiczne odpowiada szereg organów administracji publicznej, których głównych zadaniem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, usuwanie ich skutków. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania oraz bezpieczeństwa publicznego (teorii bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, ustroju i funkcjonowania organów ochrony bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia, kryminalistyki i kryminologii, prawa penitencjarnego).

Naszym celem jest wykształcenie specjalistów, którzy będą mieli umiejętności i kompetencje do wykonywania funkcji w organach administracji publicznej związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
Praca po administracji na UKW

To właśnie administracja ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania wszystkich instytucji państwowych, a także prywatnych firm. Dzięki studiom na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zdobędziesz wiedzę dotyczącą życia politycznego i gospodarczego. Zyskasz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Absolwent administracji na UKW jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady
[A] Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku administracja, prawo, zarządzanie oraz politologia.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. A

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku administracja).
Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku administracja, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.
Zagadnienia egzaminiacyjne:
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

Prawoznawstwo
Pojęcie i działy prawoznawstwa; Pojęcie prawa i jego podziały; Funkcje prawa; System prawa; Normy prawne i przepisy prawne; Tworzenie prawa; Stosowanie prawa; Obowiązywanie prawa; Wykładnia prawa; Wnioskowanie prawa; Stosunek prawny; Praworządność.

Historia i ustrój samorządu terytorialnego
Teorie powstania samorządu terytorialnego; społeczeństwo obywatelskie i partycypacja obywatelska, rozwój lokalny, profil gminy; Odbudowa samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku: a) samorząd gminny (ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku; b) samorząd powiatowy (ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku), c) regiony w Polsce (ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku).

Historia administracji
Podstawowe zasady organizacji nowożytnej administracji państwowej; Administracje w Polsce w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; Struktura administracji w II Rzeczpospolitej, postępowanie administracyjne; Narodziny nowożytnej administracji w dobie absolutyzmu (na przykładzie Francji, Austrii, Prus i Rosji).

Prawo karne i prawo wykroczeń
Definicja prawa karnego i prawa wykroczeń; Pojęcia: prawo karne materialne, prawo karne procesowe, prawo karne wykonawcze; Nauki pokrewne prawu karnemu; Źródła prawa karnego i prawa wykroczeń; Budowa kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń; Zasady obowiązywania ustawy karnej pod względem czasu , miejsca i osób; Pojęcie zbrodni, występku i wykroczenia; Kto może być podmiotem przestępstwa. Warunki odpowiedzialności nieletnich i młodocianych; Odpowiedzialność karna osób prawnych i podmiotów zbiorowych; Wina w prawie karnym; Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną; Kara kryminalna a kary spotykane w życiu społecznym; Geneza kary pozbawienia wolności i rozwój systemów penitencjarnych; Kara grzywny w prawie karnym i prawie wykroczeń; Środek karny pozbawienia praw publicznych; Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie karnym i prawie wykroczeń; Środki probacyjne; Przedawnienie karalności i zatarcie skazania; Przestępstwa funkcjonariuszy i przeciwko funkcjonariuszom; Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze – charakterystyka, karalność.

Konstytucyjny system organów państwowych
Zasady demokratycznego państwa prawnego; Zasada suwerenności Narodu; Zasada podziału władzy i równoważenia się władz; Zasada pluralizmu politycznego; Podstawowe sfery kompetencji organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej; Konstytucyjny katalog wolności i praw człowieka i obywatela.

Postępowanie administracyjne
Władztwo administracyjne; Pojęcie i elementy stosunku administracyjnoprawnego; Podział prawa administracyjnego: - Typy (rodzaje) norm materialnego prawa administracyjnego, -Podział materialnego prawa administracyjnego na działy; Zakres stosowania przepisów kpa; Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym; Pojęcie i elementy decyzji administracyjnej; Odwołanie od decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Organy egzekucyjne prowadzące egzekucję należności pieniężnych; Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji.

Prawo pracy i prawo gospodarcze
Istota telepracy; Praca tymczasowa; Podstawowe zasady prawa pracy; Samozatrudnienie; Przedsiębiorca; Działalność gospodarcza; Rejestr działalności gospodarczej; Agencja zatrudnienia; Umowy o świadczenie pracy.

Ekonomia
Podstawowe elementy gospodarki rynkowej (popyt, podaż i cena); Kategorie PKB (produktu krajowego brutto); Pieniądz i polityka pieniężna; Wzrost gospodarczy; Problem bezrobocia.
Prawo administracyjne

Definicje administracji publicznej.; Podstawowe funkcje administracji publicznej; Pojęcie i podział prawa administracyjnego; Zasady prawa administracyjnego; Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna; Źródła prawa administracyjnego – ich promulgacja. Prawne formy działania administracji publicznej; Ogólne podstawy ustroju administracji publicznej; Pojęcie części szczegółowej w prawie administracyjnym. Systematyka części szczegółowej.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo
studia niestacjonarne: 1 rok - 1 800zł/semestr; 2 rok - 1 900 zł/ semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 38

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 34 36
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa czwartek 10.00 - 13.00
piątek 10.00 - 15.00
soboty podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w godzinach 9.00 - 12.00

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl