Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Zawód dla menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Kierunek dla osób interesujących się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Dzięki studiom na UKW zdobędziesz praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Na studiach na UKW dowiesz się, jak pełnić różne funkcje administracyjne i kierownicze w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju.

Specjalności:
- bezpieczeństwo ekonomiczne: Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa to jeden z ważniejszych wymiarów bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Studia na tej specjalności są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zwalczania zagrożeń gospodarczych. Globalne problemy bezpieczeństwa ekonomicznego, narzędzia polityki bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej, wyzwania bezpieczeństwa energetycznego – to tylko niektóre z przedmiotów, które przewiduje program kształcenia. Studenci poznają zagadnienia makroekonomiczne i mikroekonomiczne, bezpieczeństwa ekonomicznego, administracji i finansów publicznych, ryzyka finansowego, bezpieczeństwa ekonomicznego UE czy wyzwania bezpieczeństwa energetycznego.
- bezpieczeństwo ekologiczne: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w zakresie specjalistycznego nadzoru w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych, zarządzania kryzysowego oraz oceny zagrożeń ekologicznych, utworzono specjalność – bezpieczeństwo ekologiczne. Wybór tej specjalności da Ci wiedzę dotyczącą zagrożeń dla bezpieczeństwa w sferze ekologicznej, w tym klęsk i katastrof żywiołowych, zanieczyszczenia przez substancje pochodzenia przemysłowego, transportowego, komunalnego, chemicznego oraz radiologicznego. Na studiach nauczysz się diagnozować rodzaj i formę zagrożeń ekologicznych oraz ustalać sposoby zapobiegania im, a także - w razie ich wystąpienia -likwidacji skutków tych zagrożeń. Poznasz uwarunkowanie bezpieczeństwa ekologicznego RP, organizacje i ruchy ekologiczne czy zagadnienia związane z polityką ekologiczną na poziomie lokalnym.
- bezpieczeństwo społeczne: Zapotrzebowanie instytucji rządowych na specjalistów do spraw kreowania, koordynacji i realizacji celów polityki bezpieczeństwa społecznego - stale wzrasta. W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę o administracji państwowej, jej roli oraz zadaniach z zakresu odpowiedzialności za bezpieczeństwo społeczne. W toku studiów poznasz modele i koncepcje bezpieczeństwa społecznego, współczesne zagrożenia społeczne i wyzwania demograficzne, dowiesz się wszystkiego o polityce zrównoważonego rozwoju i polityce rynku pracy.

Praca po bezpieczeństwie narodowym na UKW:
Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe mogą pracować w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej. Znajdują pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Wiedza i umiejętności umożliwiają im kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne - za darmo
Studia niestacjonarne: 1 500zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl