Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia polska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Sieć, media, edytorstwo komputerowe - obszary dla nowoczesnego specjalisty od języka

Jeśli Twoją pasją jest literatura i zawiłości języka polskiego, to dobrze wybrałeś. Filologia polska, to kierunek dający szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci filologii polskiej UKW już podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zapoznania się z pracą dziennikarza i reportera, wydawcy, redaktora, a także mogą wykorzystać umiejętności krytycznego myślenia w wielu innych obszarach zawodowych. W trakcie studiów możesz dodatkowo wybrać moduł nauczycielski, którego ukończenie upoważnia do podjęcia pracy w roli nauczyciela na II etapie edukacji (szkoła podstawowa).

Specjalności:
- Edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw: oprócz ogólnej wiedzy na temat literatury i kultury polskiej oraz gramatyki języka polskiego będziesz umiał edytować i składać tekst niezbędny do pracy w wydawnictwach. Dzięki temu, twoje wykształcenie zostanie sprofilowane do konkretnych umiejętności pozwalających rozpoczęcie pracy, m.in.: w redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, firmach poligraficznych, studiów DTP.
- Kultura współczesna: oprócz ogólnej wiedzy na temat literatury i kultury polskiej oraz gramatyki języka polskiego będziesz umiał analizować i interpretować teksty literackie w kontekście kulturowym (np. filozoficznym, religijnym) oraz badać historie motywów literackich. To pozwoli sprofilować Twoje zainteresowania w kierunku podjęcia pracy w takich instytucjach jak ośrodki animacji kultury - kluby kultury - redakcje czasopism – teatry – oświata.
- Medialna: oprócz ogólnej wiedzy na temat literatury i kultury polskiej oraz gramatyki języka polskiego będziesz umiał odnajdować i charakteryzować relacje łączące kulturę z mediami. Nabędziesz umiejętności z zakresu redakcji gatunków informacyjnych i publicystycznych. Zdobędziesz umiejętności z zakresu poszukiwania i wykorzystywania informacji w pracy dziennikarza oraz dokonywać korekty tekstów dziennikarskich. Ukończenie specjalności pozwala na podjęcie pracy w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
- Liternetowa: oprócz ogólnej wiedzy na temat literatury i kultury polskiej oraz gramatyki języka polskiego będziesz miał okazję jako świadomy uczestnik życia kulturalnego wykorzystać swoją wiedzę w Sieci. Wykształcone umiejętności pozwolą Ci tworzyć własne teksty w rozmaitych dziedzinach kultury, reklamie, edukacji, a także we własnej działalności w przestrzeni internetowej.
- Glottodydaktyka: specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (glottodydaktyka) przygotowuje do nauczania języka polskiego jako obcego z uzyskaniem w ramach modułu nauczycielskiego uprawnień do pracy w zawodzie szkolnego polonisty na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Studia na kierunku filologii polskiej na UKW umożliwiają jednoczesne studiowanie wybranej specjalności oraz nieodpłatne zdobywanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego. Program specjalności nauczycielskiej (tzw. modułu nauczycielskiego) uwzględnia wszystkie wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardy kształcenia.

Na studiach pierwszego stopnia studenci zdobywają kwalifikacje do nauczania języka polskiego na II etapie edukacji (szkoła podstawowa), kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia, uzyskują kwalifikacje do nauczania na III i IV etapie edukacji (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

Praca po filologii polskiej na UKW
Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu cyklu pedagogicznego prowadzonego przez międzywydziałowe Studium Pedagogiczne UKW.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne - za darmo!
Studia niestacjonarne - 1 900zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl