Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Regionalistyka europejska

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Zostań specjalistą menedżerem w sprawach Europy

Europa jest wyjątkowo fascynująca, dlatego zastanów się czy nie chciałbyś poznać jej jeszcze bardziej? Wybierz regionalistykę europejską jako Twój kierunek studiów. UKW daje możliwości rozwoju, dlatego masz doskonałą szansę podjąć studia na tym właśnie kierunku. Studia na kierunku regionalistyka europejska mają profil humanistyczny, jednakże sporo miejsca w programie nauczania poświęca się zagadnieniom z innych dziedzin nauki, co czyni z regionalistyki europejskiej kierunek interdyscyplinarny. Celem studiów jest wyedukowanie ekspertów, znających problematykę poszczególnych regionów Europy, ich dzieje i specyficzne, wyróżniające je cechy.

Podczas tych studiów zdobędziesz wszechstronne wykształcenie. Poznasz historię poszczególnych regionów Europy. Zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, socjologii, geografii, prawa, ekonomii. Poznasz działalność organizacji samorządowych działających w różnorodnych zakątkach Europy

Specjalności:
- Regionalistyka w Unii Europejskiej: specjalność pozwala studentowi na poznanie naukowych podstaw funkcjonowania środowiska międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem regionalizmu europejskiego oraz specyfiki działalności instytucji europejskich. Student zdobędzie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących w skali globalnej, w Europie i w krajach Unii Europejskiej oraz postrzegania relacji między państwami Unii Europejskiej, m.in. przez pryzmat różnic regionalnych.
- Regionalistyka w Polsce: specjalność pozwala studentowi na poznanie międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, zbadanie głównych zależności dotyczących rozwoju cywilizacyjnego Europy na przestrzeni dziejów i różnorodnych czynników mających wpływ na ukształtowanie się specyficznych zjawisk regionalnych, w tym pograniczy kulturowych i cywilizacyjnych, regionalnej integracji gospodarczej i społeczno-politycznej.

Praca po regionalistyce europejskiej na UKW
Po ukończeniu studiów z regionalistyki europejskiej znajdziesz zatrudnienie w wielu miejscach, między innymi w organizacjach zajmujących się tematyką regionalizacji. Twoje kompetencje pozwolą ci podjąć pracę w instytucjach o profilu kulturalnym, promujących kulturę i sztukę rozmaitych regionów Europy. Staniesz się łakomym kąskiem dla przemysłu turystycznego. Jako specjalista z dziedziny stosunków międzynarodowych będziesz atrakcyjnym pracownikiem dla wielu firm z sektora prywatnego, prowadzących interesy w rożnych rejonach Europy.

REGIONALISTYKA 40+
Zgodnie z ideą nauki przez całe życie, uruchamiamy bezpłatne studia stacjonarne na kierunku regionalistyka europejska 40+ na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Studia 40+ dają takie same możliwości jak pozostałe kierunki, ale są one dostosowane do potrzeb osób pracujących. Zajęcia na studiach stacjonarnych będą się rozpoczynały o godz. 16 tak, aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi. Organizator tych studiów, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych w październiku będzie mieścił się już w nowym obiekcie w centrum miasta, przy ul. Poniatowskiego, co jeszcze bardziej poprawi komfort studiowania.

Studia na kierunku regionalistyka europejska mają profil humanistyczny, jednakże sporo miejsca w programie nauczania poświęca się zagadnieniom z innych dziedzin nauki, co czyni z regionalistyki europejskiej kierunek interdyscyplinarny. Celem studiów jest wyedukowanie ekspertów, znających problematykę poszczególnych regionów Europy, ich dzieje i specyficzne, wyróżniające je cechy. Podczas tych studiów zdobędziesz wszechstronne wykształcenie. Poznasz historię poszczególnych regionów Europy. Zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, socjologii, geografii, prawa, ekonomii. Poznasz działalność organizacji samorządowych działających w różnorodnych zakątkach Europy. Możesz wybierać spośród dwóch specjalności: regionalistyka w Unii Europejskiej lub regionalistyka w Polsce.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1450 zł/ semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl