Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia angielska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Lingua franca dla liderów biznesu

Studia na filologii angielskiej na UKW pozwalają studentowi opanować znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie (C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) . Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku angielskim, literaturze i kulturze anglojęzycznej. Po studiach na UKW możesz uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Praca po filologii angielskiej na UKW
Absolwenci filologii angielskiej na UKW mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, biurach tłumaczeniowych, turystyce, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego, jak też kultury obszaru anglojęzycznego. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na Studiach Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu cyklu pedagogicznego prowadzonego przez międzywydziałowe Studium Pedagogiczne UKW.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady
[A] Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych kierunku filologia, o specjalności filologia angielska i pokrewne (lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język).

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż wymienione w pkt. A

Przyjęcie kandydatów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, o specjalności filologia angielska).
Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Egzamin wstępny jest zdany jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu mogą przystąpić również kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku filologia o specjalności filologia angielska oraz lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.
Zakres zagadnień egzaminacyjnych

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. A)
- praktyczna nauka języka angielskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
- wstęp do językoznawstwa,
- gramatyka opisowa języka angielskiego (fonologia, morfologia, składnia, semantyka i pragmatyka),
- językoznawstwo kontrastywne,
- podstawy translatoryki angielskiej,
- historia języka z elementami gramatyki,
- wstęp do literaturoznawstwa,
- historia literatury angielskiej i amerykańskiej,
- kultura brytyjska i amerykańska,
- historia angielskiego obszaru językowego,
- akwizycja i nauka języka

Szczegółowe treści dostępne są w programach nauczania dla poszczególnych przedmiotów.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne - za darmo!
Studia niestacjonarne - 2 800zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl