Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia polska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Sieć, media, edytorstwo komputerowe - obszary dla nowoczesnego specjalisty od języka

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia kierunku filologia polska oraz innych kierunków studiów. Kontynuuj studia z filologii polskiej na drugim stopniu. Zdobądź dodatkowe umiejętności, wybierając jedną z czterech specjalności.

Specjalności:
- Krytyka literacko- artystyczna: student specjalności krytyka literacka i artystyczna zdobywa przygotowanie praktyczne, np. umiejętność redagowania tekstów z zakresu krytyki sztuki, biografiki artystycznej czy tekstów naukowych lub popularnonaukowych będących opisem, analizą i interpretacją faktów kulturowych. Nabyte umiejętności ukierunkowują absolwenta na pracę w szczególności w mediach poświęconych kulturze i sztuce.
- Filmoznawcza: student specjalności filmoznawczej uzyskuje dogłębną wiedzę na temat historii kina powszechnego i polskiego, teorii filmu, wiedzę o kinie współczesnym, nowych mediach, relacjach filmu i innych sztuk. Absolwent filologii polskiej o specjalności filmoznawstwo jest gotowy do podjęcia pracy kinach, w mediach jako dziennikarz prasy, radia lub TV w dziale kultury, redakcjach portali internetowych, ośrodkach sztuki i kultury, wydawnictwach, stowarzyszeniach, fundacjach filmowych, zawodzie krytyka filmowego i komentatora mediów współczesnych, placówkach edukacji filmowej.
- Edytorstwo naukowe: student poza nabyciem ogólnej, ale bardzo zróżnicowanej wiedzy filologicznej (zarówno tej o charakterze literackim, jak i językowym), zapozna się z wiedzą na temat tekstologii, edytorstwa naukowego oraz warsztatu redaktora naukowego. Głównym rezultatem takiego kształcenia jest nie tylko pogłębiona i wysoce specjalistyczna wiedza na temat analizy postaci i wariantów tekstu. Student zna też podstawowe elementy komentarzy edytorskich tekstów dawnych i współczesnych oraz sposoby i metody ich opracowywania. Posiada także wiedzę z zakresu szeroko pojętego aparatu krytycznego, towarzyszącego rozmaitym wydawnictwom.
- Glottodydaktyka: specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (glottodydaktyka) przygotowuje do nauczania języka polskiego jako obcego z uzyskaniem w ramach modułu nauczycielskiego uprawnień do pracy w zawodzie szkolnego polonisty na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Praca po filologii polskiej na UKW
Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu cyklu pedagogicznego prowadzonego przez międzywydziałowe Studium Pedagogiczne UKW.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku filologia polska oraz innych kierunków studiów.
O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 900zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl