Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia stosowana z językiem niemieckim

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Poznaj język przyszłości biznesu

Kontynuacja nauki na studiach magisterskich filologii stosowanej z językiem niemieckim zapewnia zdobycie umiejętności językowych na poziomie biegłości C2 (język niemiecki) oraz B2+ (drugi język obcy do wyboru) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Podczas studiów studenci mają możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych oraz zdobywania wiedzy, umiejętności językowych i uniwersalnych kompetencji społecznych pozwalających sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.
Przy Katedrze Germanistyki działa od 2008 roku lektorat DAAD, który współorganizuje imprezy naukowe i kulturalne oraz informuje o studiach i możliwości prowadzenia badań naukowych w Niemczech, a także o ofercie stypendialnej i praktykach studenckich.
Praca po filologii o spec. filologia stosowana z językiem niemieckim na UKW

Firmy bydgoskie ciągle poszukują naszych absolwentów, którzy z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentom studiów II stopnia pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych, turystyce i sektorze usług, administracji lokalnej i centralnej wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur, a dodatkowo po ukończeniu Modułu Nauczycielskiego także w szkolnictwie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
[A] Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku filologia o specjalności filologia germańska, filologia niemiecka oraz lingwistyka stosowana z językiem niemieckim.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku filologia, sp. filologia germańska, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8.

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. A

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. filologia germańska).

Zakres zagadnień egzaminacyjnych
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. A)
Grupa treści podstawowych
Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Grupa treści kierunkowych:
- w zakresie wiedzy o języku i komunikacji
Kategorie językowe. Poziomy analizy języka. Wybrane zagadnienia historii językoznawstwa. Praktyczne zastosowanie badań nad językiem. Opis języka obejmujący fonetykę, fonologię, morfologię, składnię, semantykę i pragmatykę w perspektywie synchronicznej. Historyczny rozwój języka z uwzględnieniem cech systemu gramatycznego na najistotniejszych etapach jego rozwoju. Periodyzacja. Zmiany w słownictwie i gramatyce. Wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój języka. Lektura zabytków piśmiennictwa. Pojęcia i zasady analizy porównawczej języków. Teoria i zastosowania badań kontrastywnych. Zarys rozwoju porównywanych języków. Modele struktury języków naturalnych z wykorzystaniem wybranych pojęć matematyki. Teoria gramatyk formalnych z zastosowaniem do języków oprogramowania.
-w zakresie wiedzy o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego
Historia piśmiennictwa i/lub tradycji ustnej wybranego obszaru językowego uwzględniająca kanon literatury – poezji, dramatu, prozy. Problematyka periodyzacji dziejów literatury. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstu – kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich, prądów i kierunków. Teoria dzieła literackiego i jego odbioru. Podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury. Elementy historii i kultury wybranego obszaru językowego wyznaczające jego tożsamość i specyfikę. Elementy materialne i symboliczne określające charakter wybranej kultury – środowisko geograficzne, instytucje, kontekst społeczny i religijny.
-w zakresie wiedzy o akwizycji i nauce języków
Wprowadzenie do problematyki akwizycji języka – pierwszego, drugiego, kolejnych. Wprowadzenie do teorii komunikacji językowej. Psycholingwistyczne podstawy działań językowych. Kształcenie w zakresie uczenia się języków obcych i ich nauczania.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 2 100 zł/ semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl