Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Innowacyjność w myśleniu, kreatywność i profesjonalizm! Tego poszukują dzisiejsi pracodawcy!

Masz ogromną szansę studiowania, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, unikatowego i innowacyjnego kierunku, którego program został opracowany w oparciu o współczesne trendy w kraju i na świecie. Jako nasz Student sam wybierasz profil, który najbardziej Cię interesuje. Ponadto masz możliwość odbycia części studiów zagranicą, w ramach programu ERASMUS. Przed Tobą otwierają się więc szerokie perspektywy kariery zawodowej, we wszystkich wymiarach sfery publicznej. Wybierz kierunek… na przyszłość!

Specjalności:
- Branding: dzięki tej specjalności staniesz się specjalistą w zakresie promowania i zarządzania projektami innowacyjnymi związanymi z budową świadomości marki – kreowaniem i utrzymaniem jej pozytywnego wizerunku. Zyskasz umiejętności samodzielnego kształtowania strategii marki oraz określania jej architektury. Zachowania konsumenckie i style życia, brand design, design management, semiotyka kultury popularnej – to przykładowe przedmioty, które przewiduje program kształcenia na tej specjalności. Otwiera się zatem przed Tobą perspektywa zatrudnienia w firmach konsultingowych, agencjach brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz wśród kadry menadżerskiej przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką.
- Coaching: Interesuje Cię coaching? - a pełnienie funkcji coach managera, wykorzystującego coachingowy styl zarządzania oraz mentorską odpowiedzialność za rozwój innych – brzmi dla Ciebie atrakcyjnie? To znaczy, że ten kierunek stworzyliśmy z myślą o Tobie. Studia na tej specjalności, gwarantują zdobycie kompleksowej wiedzy temat specyfiki coachingu i mentoringu. Wyposażymy Cię w kompetencje organizacyjne, pozwalające na wdrażanie rozbudowanych programów rozwojowych, planowanie i koordynowanie projektów coachingu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Poznasz uwarunkowania psychologiczne procesu rozwoju i związane z nim trudności, a poprzez opanowanie metod, technik i narzędzi coachingu, będziesz przygotowany do wspierania rozwoju pracowników i wprowadzania zmian. Program studiów przewiduje takie przedmioty jak m.in.: narzędzia w coachingu, coaching kariery, coaching w biznesie, warsztat i modele sesji coachingowych. Jako nasz Absolwent będziesz przygotowany do pracy w charakterze coach menagera w organizacji, profesjonalnego doradcy zawodowego, mentora, specjalisty w zakresie rozwoju zawodowego, trenera, koordynatora projektów, jak i koordynatora zespołów.
- Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego: innowacyjne zarządzanie w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego, to dziś wyzwanie przyszłości. Studia na tej specjalności wyposażą Cię w umiejętności i kompetencje warunkujące właściwe programowanie strategiczne oraz wykonywanie kompleksowych przedsięwzięć prorozwojowych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Otrzymasz wiedzę na temat finansów publicznych, a w szczególności kwestii zasad finansowania jednostek samorządowych. W swojej przyszłej pracy, bez problemu będziesz wykorzystywał technologie informacyjne i komunikacyjne e-administracji. Będziesz dysponował umiejętnościami tworzenia strategii marketingowych, mających na celu podnoszenie konkurencyjności miast i regionów - w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. Konkurencyjność i kreatywność regionu, zarządzanie majątkiem publicznym, strategie zrównoważonego rozwoju, marketing terytorialny – to przykładowe przedmioty, realizowane w cyklu studiów.

Praca po Innowacyjności i zarządzanie sferą publiczną na UKW
Jako nasz Absolwent, będziesz przygotowany do pracy w urzędach gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich, w jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, w administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych oraz organizacjach pozarządowych. Absolwenci są także bardzo dobrze przygotowani do pracy w instytucjach pozarządowych (np. fundacjach) i administracji prywatnej (np. bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym
w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za te przedmioty podwyższa się o 20% .
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci ze "nową maturą"
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 500 zł/ semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl