Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ze znajomością j. niemieckiego - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Dla lingwistów praca na całym świecie

Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i niemieckim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski oraz język niemiecki, przyjdź do nas, te studia są właśnie dla Ciebie! Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 i umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim na tym samym poziomie.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).
Praca po filologii o spec. lingwistyka stosowna j. angielski z j. niemieckim na UKW

Po ukończeniu studiów na filologii o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych), oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, jak też kultury obszaru angielsko- lub niemieckojęzycznego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady
dla kandydatów ze znajomością języka języka niemieckiego
Kandydaci z "Nową maturą"
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski i język niemiecki

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części wewnętrznej (ustnej) i z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski i język niemiecki
1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).
2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego (pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy dla kandydata) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
o 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
o 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8•75=60 pkt).
3. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).
4. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*
Egzamin wstępny składa się z trzech części:
• egzaminu pisemnego z języka angielskiego,
• egzaminu ustnego z języka angielskiego,
• egzaminu ustnego z języka niemieckiego.
Egzamin pisemny ma formę testu gramatyczo-leksykalnego w ramach materiału gramatycznego z zakresu szkoły średniej.
Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są dopuszczeni kandydaci, którzy zdobyli podczas egzaminu pisemnego minimum 15 punktów.

Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z dwóch części, ocenianych osobno:
• pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego - 12,5 pkt.,
• pytania z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego - 12,5 pkt.
Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 25 punktów. Egzamin ustny jest zdany jeżeli kandydat uzyskał minimum 7,5 pkt. Do egzaminu ustnego z języka niemieckiego dopuszczeni są kandydaci, którzy zdali egzamin z języka angielskiego.

Egzamin ustny z języka niemieckiego składa się z dwóch części, ocenianych osobno:
• pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego - 12,5 pkt.,
• pytania z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego - 12,5 pkt.
Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 25 punktów.
Egzamin ustny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 7,5 punktów.

Za cały egzamin ustny (z języka angielskiego i języka niemieckiego) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Egzamin ustny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 15 punktów i zdał obie części egzaminy (język angielski i język niemiecki).
Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części egzaminu (część ustną i dwie części pisemne).
Uwaga!
Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

*Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego:
1. Kandydaci z „nową maturą” (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
2. Kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r. - 2006 r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
3. Kandydaci ze „starą maturą.”
4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym).
www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl