Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Politologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Sztuka władzy, marketing polityczny, kampanie wyborcze? Specjalista politolog niezbędny

Politologia jest nauką ściśle humanistyczną, głównie zajmuje się analizą zjawisk i procesów politycznych, w dużej mierze prawidłowościami i zasadami życia politycznego. Kandydat powinien nie tylko posiadać wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również z zakresu bieżących wydarzeń zarówno z kraju jak i areny międzynarodowej. Twoimi fundamentalnymi umiejętnościami w zawodzie politologa są płynność wypowiedzi w mowie i w piśmie oraz zdolność kojarzenia faktów i wyciągania logicznych wniosków. Ważne jest także, aby czytanie sprawiało Ci przyjemność, bo jako przyszły politolog będziesz zajmował się przeglądaniem przede wszystkim prasy codziennej, a także publikacji z zakresu polityki i socjologii. Politologia jest też nastawiona na rozwój umiejętności abstrakcyjnego myślenia, przydatnej w różnych sferach życia społecznego. Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Specjalności:
- Prawa człowieka: specjalność ta jest ukierunkowana na zapoznanie z zasadami funkcjonowania w sferze publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego prawodawstwa. Stanowi ona szerokie spojrzenie na prawa człowieka, zarówno w okresie pokoju jak i w stanie wojny.
- Współpraca z Chinami: studiując tę nowatorską na polskich uczelniach specjalność, otrzymasz szeroką wiedzę w zakresie problematyki politycznej, ekonomicznej, filozoficznej i kulturowej Chin. Znajomość etykiety i protokołu dyplomatycznego, uczestnictwo w module zajęć poświęconych polityce wewnętrznej i zagranicznej Chin, ich filozofii oraz kulturze i społeczeństwu, uczyni Cię zdolnym do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami świata polityki i chińskiego biznesu. Jeśli obserwujesz współczesne trendy w gospodarce, jeśli już dziś, kształtując swoją przyszłą karierę zawodową masz świadomość jaki potencjał mają kraje Dalekiego Wschodu – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!
- Reklama i Public Relations: nie ma dziś instytucji czy firmy, która nie dbałaby o swoją promocję. Studia na tej specjalności, otwierają zatem przed Tobą szerokie perspektywy zawodowe. Dzięki nim, nauczysz się jak właściwie kreować wizerunek, jak współpracować z mediami – radiem, telewizją i prasą, jak wykorzystać do celów promocyjnych Internet. Zajęcia warsztatowe, przyczynią się natomiast do tego, że nie będzie już dla Ciebie wyzwaniem zorganizowanie konferencji prasowej, eventu czy też publiczne wystąpienie. Wybór tej specjalności, to gwarancja zdobycia wiedzy i umiejętności pomocnych zarówno w zakresie tworzenia kampanii reklamowych, jak i kampanii społecznych czy politycznych. Jako nasz Absolwent, będziesz doskonale przygotowany do pracy w działach marketingu i promocji, w agencjach reklamowych, domach mediowych, czy też w działach public relations.
- Studia brytyjskie: studia na tej specjalności, koncentrują się wokół problematyki politycznej, ekonomicznej i kulturowej Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Treści programowe realizowane na przedmiotach, takich jak m.in.: prawo brytyjskie, polityka zagraniczna i gospodarcza Wielkiej Brytanii, czy też partnerstwo polsko-brytyjskie, są dla Ciebie gwarancją otrzymania oprócz teorii, także umiejętności praktycznych. Posługując się językiem angielskim oraz wykorzystując kompetencje z zakresu szerokiej i specjalistycznej wiedzy o Zjednoczonym Królestwie jako nasz Absolwent, z powodzeniem odnajdziesz się zarówno na polskim jak i brytyjskim rynku pracy.

Praca po politologii na UKW
Kończąc studia na kierunku Politologii możesz pracować jako ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej, dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny, czy specjalista od public Relations. Absolwenci politologii UKW pracują również w służbie cywilnej i samorządowej, jako doradcy polityczni i organizatorzy spotkań publicznych. Wielu z nich jest ekspertami od rozwiązywania konfliktów społecznych i specjalistami w dziedzinie dyplomacji.

Ponadto proponujemy dla osób starszych POLITOLOGIĘ 40 +
Politologia 40+ 30+ 20+ Niezależnie od wieku! Studiuj bezpłatnie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Politologia 40+ to pierwsze na naszym Uniwersytecie bezpłatne 3-letnie studia licencjackie w trybie popołudniowym.

Jako nasz student masz prawo do:
- ubezpieczenia zdrowotnego,
- stypendium naukowego,
- stypendium socjalnego (dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej),
- możliwość wyjazdów za granicę.

Zajęcia odbywają się w nowej siedzibie Instytutu Nauk Politycznych UKW - w samym centrum miasta!

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 500 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl