Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fizyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Opis kierunku

AAzwiń
Ciekawy kierunek – pewna przyszłość

Studenci fizyki UKW drugiego stopnia uczestniczyć mogą w wymianie naukowej i dydaktycznej, realizując część studiów na innych uczelniach polskich biorąc udział w programie MOST lub wymianie zagranicznej (ERASMUS+).

Specjalności:
- Fizyczne podstawy kryminalistyki: Na tej specjalności nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.
- Fizyka węgla: Poznaj zaawansowane zagadnienia z zakresu fizyki węgla, które prowadzą Cię w świat badań naukowych. Nauczysz się projektować i wdrażać nowe metody badań właściwości fizycznych materiałów węglowych i kontroli jakości wyrobów w zakresie nanotechnologii. Będziesz umiał także twórczo wykorzystać nowoczesne urządzenia pomiarowe i diagnostyczne.
- Mikroelektronika organiczna: Ta specjalność zapewni Ci łatwe przystosowania się do stale zmieniających się wymagań rynku, pracy zwłaszcza w rozwijającej się gwałtownie optoelektronice organicznej. Twoje kwalifikacje będą się opierać na szeroko rozumianych matematycznych, fizycznych i informatycznych aspektów mechaniki i fizyki fazy skondensowanej, komputerowego sterowania aparaturą pomiarową, komputerowego modelowania zjawisk fizycznych z wykorzystaniem najnowszych technik numerycznych oraz podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej.

Praca po fizyce na UKW
Zapotrzebowanie na absolwentów fizyki jest tak duże, że po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego studenci nie martwią się o zatrudnienie. Studia na kierunku fizyka kształcą na tyle wszechstronnie, że absolwenci kierunku fizyka UKW znajdują pracę w placówkach naukowych, obsługują zaawansowaną aparaturę medyczną w służbie zdrowia, pracują jako analitycy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, w laboratoryjnym zapleczu wdrożeniowym przemysłu.Po ukończeniu kursu pedagogicznego w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym absolwent posiada uprawnienia do nauczania fizyki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku fizyka.
O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie, mogą przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku fizyka).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż fizyka.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku fizyka).

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zagadnienia egzaminacyjne
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)
- Zasady dynamiki Newtona.
- Pęd. Zasada zachowania pędu. Moment pędu.
- Moment siły.
- Zasada zachowania momentu pędu.
- Zasada zachowania energii mechanicznej.
- Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
- Ruch harmoniczny.
- Równanie ruchu oscylatora.
- Energia kinetyczna i potencjalna oscylatora.
- Ruch harmoniczny tłumiony.
- Równania Lagrange’a 2-go rodzaju.
- Równania Hamiltona.
- Równanie stanu gazu doskonałego.
- Rozkład Maxwella-Boltzmana.
- Pierwsza zasada termodynamiki.
- Entropia i druga zasada termodynamiki.
- Trzecia zasada termodynamiki.
- Prawo Coulomba.
- Natężenie pola elektrostatycznego.
- Prawo Gaussa.
- Potencjał pola elektrostatycznego, równanie Laplacea-Poissona.
- Praca sił pola elektrostatycznego.
- Prąd elektryczny.
- Pole magnetyczne. Prawo Ampere’a.
- Prawo Biota-Savarta.
- Prawo indukcji Faradaya.
- Siła Lorentza.
- Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego.
- Prawo Kirchhoffa dla obwodów.
- Układ równań Maxwell – postać różniczkowa i całkowa.
- Efekt fotoelektryczny.
- Energia i pęd fotonu.
- Hipoteza de Broglie’a.
- Zasada nieoznaczoności Heisenberga.
- Operatory a obserwacje fizyczne.
- Operatory pędu i energii.
- Operator Hamiltona.
- Równanie Schrödibgera zależne od czasu i stanów stacjonarnych.
- Sens fizyczny funkcji falowej.
- Kwantowy oscylator harmoniczny.
- Orbitalny moment pędu.
- Atom wodoru,
- Spin elektronu.
- Zasada Pauliego.
- Liczby kwantowe.
- Termy atomowe.
- Rozkłady klasycznej i kwantowej fizyki statystycznej (Gibasa, Bosego-Eisteina i Fermiego Diraca.}.
- Podstawowe założenia modelu gazu Fermiego elektronów swobodnych.
- Własności elektryczne metali.
- Ciepło właściwe ciał stałych.
- Półprzewodniki. Przewodnictwo elektryczne półprzewodników.
- Zjawiska kontaktowe w metalach i półprzewodnikach.
- Własności magnetyczne ciała stałego.
- Zjawisko nadprzewodnictwa.
- Struktura krystaliczna.
- Sieć odwrotna.
- Wiązania w kryształach.
- Gaz Fermiego elektronów swobodnych.
- Pochodzenie przerwy energetycznej.
- Złącze p-n, dioda, heterostruktury.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 900 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 740

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 731, 52 32 36 747
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów na studiach niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl