Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Matematyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Opis kierunku

AAzwiń
Studia matematyki x Twój talent = Dobrze płatna praca

Studia te są adresowane w szczególności do absolwentów kierunku matematyka I stopnia, ale także absolwentów innych kierunków, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Zdobycie tytułu licencjata daje już wyższe wykształcenie, ale dopiero dyplom magistra świadczy o pełnym przygotowaniu do danego zawodu. Studia magisterskie mają uzupełnić Twoją wiedzę, zdobytą na studiach I stopniach i przygotować do podjęcia pracy w najważniejszych instytucjach państwowych. Kilka przedmiotów na kierunku matematyka wykładane są w języku angielskim. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6 lub w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Specjalności:
- Finansowo - ubezpieczeniowa: specjalność da Ci praktyczne umiejętności z ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów i bankowości. Dzięki niej, będziesz mógł podjąć pracę w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym, czy wielu instytucjach finansowych, które są na rynku. Wiedza z zakresu probabilistyki, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej daje dobre przygotowanie do uzyskiwania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.
- Matematyka stosowana: dzięki specjalności matematyka stosowana będziesz umiał tworzyć modele matematyczne zjawisk przyrodniczych i technicznych, a także Dowiesz się jak projektować i implementować symulacje komputerowe. Zostaniesz również przygotowany do statystycznego przetwarzania danych oraz optymalizacji.

Praca po matematyce na UKW
Ta kwestia przybiera na sile wraz z końcem studiów i u dużej liczby studentów budzi coraz większe przerażenie. Studiując matematykę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się jednak martwić, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako nauczyciel, członek zespołu badawczego w branży przyrodniczej, technicznej i społecznej, specjalista finansów. Ukończenie tych studiów przybliży Cię także do zdobycia państwowych uprawnień w zakresie takich zawodów jak aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku matematyka.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie, mogą przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku matematyka).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż matematyka.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku matematyka.

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zagadnienia egzaminacyjne:
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)
- Grupa (definicja, przykłady, podstawowe własności).
- Rozkład grupy na warstwy (tw. Lagrange`a).
- Grupa ilorazowa.
- Pierścień i ciało (definicje, przykłady, podstawowe własności).
- Przestrzeń wektorowa, jej wymiar i baza.
- Wektory własne i wartości własne przekształcenia liniowego.
- Macierze i wyznaczniki.
- Układy równań liniowych.
- Równanie prostej na płaszczyźnie, równanie prostej i płaszczyzny w przestrzeni, warunki równoległości i prostopadłości.
- Krzywe drugiego stopnia na płaszczyźnie.
- Funkcje liniowe i dwuliniowe, formy kwadratowe. Twierdzenie Sylwestera.
- Granica i punkt skupienia ciągu liczbowego (przykłady ciągów, własności ciągów).
- Twierdzenie Bolzano-Weierstrassa.
- Zbieżność i suma szeregu, przykłady szeregów zbieżnych i rozbieżnych. Kryteria zbieżności szeregów liczbowych.
- Funkcje elementarne i ich wykresy.
- Granica i ciągłość funkcji oraz jednostajna ciągłość. Własności funkcji ciągłej w przedziale domkniętym.
- Definicja i podstawowe własności pochodnej funkcji jednej zmiennej, zastosowania geometryczne i mechaniczne.
- Twierdzenia o wartości średniej: Rolle`a, Lagrange`a i Cauchy`ego.
- Pochodne wyższych rzędów, wzór Taylora.
- Badanie funkcji.
- Różniczkowanie odwzorowanie z Rk do Rm.
- Badanie ekstremum funkcji wielu zmiennej.
- Całka jednokrotna i całka wielokrotna i związek z miarą podwykresu.
- Obliczanie całek nieoznaczonych.
- Całka oznaczona, jej własności i związek z polem.
- Zastosowania geometryczne całek oznaczonych.
- Kryteria zbieżności całek niewłaściwych.
- Zbieżność i jednostajna zbieżność ciągów i szeregów funkcyjnych.
- Szereg potęgowy, jego promień zbieżności, twierdzenie Cauchy`ego - Hadamarda.
- Rozwijanie funkcji w szereg potęgowy (przykłady).
- Całka Riemanna lub Lebesgue’a, konstrukcja i własności.
- Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne. Liczby kardynalne i porządkowe.
- Liczby zespolone - definicja, działania, wzór Eulera i wzór Moivre`a.
- Definicja i podstawowe własności prawdopodobieństwa.
- Prawdopodobieństwo warunkowe, wzory na prawdopodobieństwo całkowite i Bayesa , niezależność zdarzeń.
- Zmienne losowe, definicje, typy, przykłady.
- Rozkład zmiennej losowej – definicja, przykłady.
- Dystrybuanta zmiennej losowej i jej własności.
- Wartość oczekiwana zmiennej losowej, własności i przykłady.
- Wariancja zmiennej losowej, własności i przykłady.
- Prawa wielkich liczb rachunku prawdopodobieństwa.
- Zliczanie z utożsamieniami (Lemat Burnside’a).
- Twierdzenie Halla i jego zastosowania.
- Liczby i indeksy chromatyczne.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 2 000 zł/ semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 740

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 731, 52 32 36 747
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów na studiach niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl