Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wspomagania Rozwoju Uczniów należących do Mniejszości Narodowych, Reemigrantów i Uchodźców

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Przyrodniczych

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Cele i zadania
przygotowanie kompetentnych zawodowo nauczycieli wspomagających uczniów: powracających z emigracji, uchodźców oraz reprezentantów mniejszości narodowych,
praktyczne wykorzystanie metod aktywnych i mikronauczanie w pracy z uczniami dwukulturowymi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (np.: ADHD, dysleksja, zespół Aspergera, mutyzm wybiórczy),
rozwijanie aktów komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji.

Studia adresowane są do
absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zatrudnionych na stanowiskach: nauczycieli (przedmiotowych) różnych specjalności, pedagogów szkolnych, logopedów, psychologów, pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników administracji państwowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwentom kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz administracyjnych studiów wyższych, którzy ukończyli proces kształcenia w szkole wyższej na poziomie licencjackim lub magisterskim, w Polsce oraz krajach UE (głównie: Litwy, Łotwy, Estonii, gdzie występuje zapotrzebowanie na objęcie wsparciem edukacyjnym reprezentantów polskiej mniejszości narodowej), a także w „miastach bliźniaczych” dla Bydgoszczy.

Wiedzę absolwenta będzie cechował najbardziej zaawansowany poziom interdyscyplinarnego interpretowania faktów, umiejętności kognitywne do rozwiązywania problemów międzykulturowych występujących w interakcjach z uczniem, rodzicami, klasą szkolną i środowiskiem lokalnym.

Słuchacze/absolwenci zdobędą umiejętności analitycznego myślenia, selekcjonowania informacji na styku różnych dziedzin naukowych. Ponadto rozwiną i utrwalą kompetencje komunikacji interkulturowej werbalnej oraz pozawerbalnej, a także form operowania aparatem artykulacyjnym. Wdrożą się do prowadzenia własnych projektów międzynarodowych, a także do pracy z zespołem zróżnicowanych kulturowo i językowo.

Nabędą praktycznych umiejętności zastosowania metod aktywnych w dydaktyce międzykulturowej, w stosunku do uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych (od wybitnie uzdolnionych, po dyslektyczne). Absolwenci będą innowacyjni i otwarci na procesy: globalizacji, transferu wiedzy. Zapewniamy, że po ukończeniu naszych studiów podyplomowych – uzupełniających każdy absolwent będzie przygotowany do pracy w nowych globalnych warunkach edukacji europejskiej z uczniami bi- i polilingwalnymi, bikulturowymi oraz reprezentantami mniejszości narodowych, wykazując się trwałym zaangażowaniem w rozwój procesu kształtowania postaw interkulturowego działania u młodego pokolenia Polaków.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
1 750 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 728

Dziekanat Wydziału Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 23 67 26; 52 323 67 27
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00 – 13.00
piątek: 10.00 – 15.00
sobota: 10.00 – 12.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl