Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Biologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Przyrodniczych

Opis kierunku

AAzwiń
Wybierz kierunek ceniony na rynku pracy

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozumienia i interpretowania zjawisk zachodzących na różnych poziomach organizacji biologicznej. Absolwenci zdobywają wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk biologicznych oraz umiejętności pozwalające na rozumienie, analizowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu biologii.

Specjalności:
- biologia środowiskowa: Wybierając tę specjalność rozszerzasz swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o zagadnienia przybliżające powiązania środowiska z przyrodą ożywioną. Podczas studiów nauczysz się dostrzegać i interpretować zjawiska oraz czynniki wpływające na funkcjonowanie ekosystemów. Studenci uczestniczą w praktycznych zajęciach terenowych, które przygotowują do pracy zarówno w terenie, jak i w laboratorium.
- biologia molekularna: Wybór tej specjalności umożliwia zdobycie biegłości w biologii molekularnej oraz przede wszystkim zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod biologii molekularnej w medycynie, w pracy naukowej, różnych dziedzinach biologii oraz w różnorodnych gałęziach przemysłu.

Praca po biologii na UKW
Absolwent biologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego, redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, redakcjach radiowych, telewizyjnych, portali internetowych.

Dodatkowo zainteresowane osoby mogą zdobyć przygotowanie pedagogiczne. Po studiach można znaleźć zatrudnione jako nauczyciel przyrody w szkołach podstawowych oraz jako nauczyciel biologii w gimnazjach i liceach.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków przyrodniczych.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku biologia).

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, ale uzyskana średnia ocen z toku studiów nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia.

Zagadnienia egzaminacyjne:
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)
Zagadnienia z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii - 15 punktów
- Molekularna organizacja komórki.
- Struktura i funkcje białek, kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów. Budowa i funkcja enzymów. Metabolizm-lokalizacja, regulacja i integracja procesów komórkowych. Zaburzenia metabolizmu.
- Replikacja DNA. Mutacje i naprawa DNA. Rekombinacja genetyczna. Kod genetyczny. Ekspresja genów i jej regulacja. Metody analizy genetycznej. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Dziedziczenie pozachromosomowe.
- Molekularne podstawy chorób dziedzicznych i nowotworowych. Inżynieria genetyczna i jej podstawowe narzędzia. Diagnostyka molekularna. Terapia genowa.
- Budowa i zróżnicowanie mikroorganizmów. Fizjologia drobnoustrojów. Wirusologia molekularna. Molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja i nadwrażliwość immunologiczna. Szczepienia i przeszczepy.
- Biotechnologia – wykorzystanie organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Organizmy modyfikowane genetycznie.

Budowa, funkcje i rozwój organizmów - 15 punktów
- Budowa i funkcjonowanie poszczególnych przedziałów komórkowych.
- Sygnalizacja wewnątrz i międzykomórkowa.
- Cykl komórkowy i jego regulacja.
- Podstawowe procesy fizjologiczne komórki.
- Metody stosowane w biologii komórki.
- Funkcjonalne układy tkankowe roślin i zwierząt.
- Biologia i regulacja rozwoju poszczególnych grup organizmów. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych.
- Współdziałanie i regulacja procesów fizjologicznych.
- Struktura i funkcja organizmu, a przystosowanie do środowiska.
- Anatomia funkcjonalna człowieka.

Zagadnienia z zakresu różnorodności i ewolucji organizmów- 5 punktów
- Rola i zadania systematyki (taksonomii).
- Zasady współczesnej nomenklatury biologicznej. źródła danych i sposoby ich interpretacji w taksonomii.
- Podstawy systematyki fenetycznej, kladystycznej i ewolucyjnej.
- Taksonomia molekularna.
- Główne hipotezy i teorie pochodzenia roślin plechowych i osiowych.
- Przegląd systematyczny głównych linii rozwojowych roślin.
- Polifiletyczny charakter glonów.
- Pochodzenie i główne kierunki rozwojowe roślin lądowych.
- Stopnie organizacyjne i ich przegląd systematyczny, ze szczególnym uwzględnieniem roślin nasiennych.
- Budowa i biologia grzybów. Formy troficzne. Mikoryza, endofity, grzyby lichenizowane. Rola grzybów w ekosystemie. Mikologia stosowana. Organizacja komórki pierwotniaków.
- Przegląd systematyczny pierwotniaków.
- Teorie pochodzenia tkankowców.
- Rodzaje symetrii. Gąbki i jamochłony, powstanie Bilateralia. Przegląd typów Metazoa w aspekcie ewolucyjnym. Powstanie strunowców.
- Przegląd systematyczny kręgowców.

Zagadnienia z zakresu biologii środowiskowej- 15 punktów
- Struktura i rozwój biosfery – teorie powstania i ciągłości życia na Ziemi.
- Cykl hydrologiczny. Cyrkulacja atmosferyczna.
- Produkcja i dekompozycja materiiorganicznej w środowisku wodnym i lądowym. Depozyty materii organicznej. Cykl węgla, azotu, fosforu, siarki i żelaza.
- Procesy redoks w biosferze. Bilans energetyczny biosfery.
- Warunki geologiczne, geochemiczne i klimatyczne a różnorodność i struktura biomów.
- Trwałość układów przyrodniczych w czasie i przestrzeni.
- Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Poziomy organizacji systemów ekologicznych.
- Organizmy a środowisko.
- Bioenergetyka organizmów. Tolerancja ekologiczna. Adaptacje. Nisza ekologiczna.
- Rozrodczość, śmiertelność, migracje. Struktura wiekowa, płciowa i socjalna populacji.
- Strategie życiowe. Dynamika liczebności. Regulacja liczebności.
- Interakcje między gatunkami.
- Biocenoza. Sukcesja ekologiczna. Ekosystem. Mechanizmy ewolucji-molekularne podstawy ewolucji, dobór naturalny, genetyka populacji: prawo Hardy’ego i Weinberga, równowaga mutacyjno-selekcyjna, współdziałanie dryfu i doboru, zegar molekularny, dobór naturalny i sztuczny w przypadku cech ilościowych.
- Systemy kojarzeń i dobór płciowy. Konflikty wewnątrz genomu. Ewolucja altruizmu biologicznego.
- Specjacja i radiacje przystosowawcze. Wymieranie gatunków i wielkie wymierania.
- Prawidłowości makroewolucji.
- Ochrona przyrody i środowiska – podstawy prawne.
- Organizacja ochrony przyrody i środowiska w Polsce i Unii Europejskiej.
- Ochrona gatunkowa i obszarowa.
- Ochrona różnorodności genetycznej, gatunkowej i biocenotycznej.
- Strategia ochrony przyrody. Formy eksploatacji środowiska. Degradacja wód, gleb i atmosfery.
- Monitoring środowiska.
- Stan środowiska a wzrost gospodarczy.
- Gospodarowanie zasobami naturalnymi.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 2 600zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 728

Dziekanat Wydziału Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 23 67 26; 52 323 67 27
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00 – 13.00
piątek: 10.00 – 15.00
sobota: 10.00 – 12.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl