Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ochrona środowiska

Wydział: Wydział Nauk Przyrodniczych

Opis kierunku

AAzwiń
Naucz się dbać o środowisko – na całym świcie dobrze za to płacą!

Skok cywilizacyjny sprawił, że środowisko naturalne jest coraz bardziej zagrożone. Walka o zminimalizowanie ryzyka zniszczenia i pogorszenia stanu środowiska jest możliwa tylko dzięki wykształconym i doświadczonym specjalistom. Ich przygotowanie jest właśnie celem kierunku ochrona środowiska. Adresujemy go w szczególności do osób, którym na sercu leży dobro otaczającego nas świata i które marzą o nietuzinkowej pracy, często polegającej na pracy w terenie.

Studia na tym kierunku to nie tylko wykłady i praca w laboratorium, ale też obozy terenowe, które nie tylko mają rozwijać umiejętności naszych studentów, ale służyć też integracji. Studia te dają szeroką wiedzę z zakresu geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Specjalności:
- Ekoturystyka: Specjalność ekoturystyka skupia się na najważniejszych problemach funkcjonowania rynku turystycznego, zarówno w ujściu mikroekonomicznym jak i makroekonomicznym. Studenci zostaną przygotowani do zawodu pod względem nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu ekoturystyki i funkcjonowania europejskiego rynku turystycznego.
- Ochrona i kształtowanie środowiska: Specjalność kształtowanie środowiska skupia uwagę przede wszystkim na zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu środowiska przyrodniczego. Student pozna zagrożenia otaczającego go środowiska. Nie zabraknie także sposobów eliminowania niekorzystnych zmian. Studenci będą mieli możliwość poszerzenia umiejętności i poszerzania wiedzy związanych z krajobrazem w miarę niezmienionym stanie, planowanie i projektowanie zmian w środowisku, doprowadzających do zharmonizowania warunków życia człowieka z wymogami przyrody.

Praca po ochronie środowiska na UKW
Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia ochrony środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Jedną z nich jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku. Możesz też skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Absolwenci ochrony środowiska są chętnie zatrudniani w lokalnych ogrodach zoologicznych i botanicznych, parkach krajobrazowych, a także w administracji w wydziałach ochrony środowiska urzędów miejskich i wojewódzkich. Większość przedsiębiorstw korzysta ze specjalistów w tej dziedzinie. Zostań jednym z nich.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub chemię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 900zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 728

Dziekanat Wydziału Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 23 67 26; 52 323 67 27
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00 – 13.00
piątek: 10.00 – 15.00
sobota: 10.00 – 12.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl