Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychologia Kliniczna

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
Organizatorem Studiów Podyplomowych Psychologii Klinicznej jest Instytut Psychologii UKW.

W odniesieniu do absolwentów kierunku psychologia ukończenie studiów podyplomowych Psychologii Klinicznej umożliwi zaliczenie części teoretycznej specjalistycznego bloku podstawowego na specjalizacji w psychologii klinicznej. Studia są realizowane zgodnie z Programem specjalizacji w psychologii klinicznej (CMKP, Warszawa 2009) i poszerzają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii klinicznej w obszarze diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej w czterech działach medycyny: psychiatrii, pediatrii, neurologii i chorób somatycznych.

Absolwenci pozostałych kierunków zdobędą w ramach proponowanych studiów wiedzę i umiejętności psychologiczne podnoszące poziom jakości ich pracy w ramach wyuczonego zawodu w kontakcie z pacjentami i osobami potrzebującymi psychologicznej pomocy. Dotyczy to przede wszystkim pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, promocji zdrowia i wspomagania rozwoju, a także ograniczania i zwalczania patologii społecznych w organizacji i zarządzaniu.

Absolwent studiów poszerzy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii klinicznej w obszarze diagnozy oraz terapii i pomocy psychologicznej. Będzie posiadał znajomość podstawowych zagadnień psychologii, zasad i metod diagnozy oraz metod terapii i pomocy psychologicznej, leżących u podstaw umiejętności będących przedmiotem specjalizacji, tj. konstruowania i sprawdzania hipotez diagnostycznych, doboru metod diagnozy oraz interpretacji zgromadzonych informacji, przekazywania wyników diagnozy zespołom terapeutycznym, osobom badanym i zainteresowanym rodzinom, a także wyboru postępowania terapeutycznego (rehabilitacyjnego) właściwego z punktu widzenia diagnozy i indywidualnych potrzeb chorego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Psychologii następujące dokumenty:

- odpis dyplomu
- 1 zdjęcie
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Uwaga! Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby odbywające specjalizację z psychologii klinicznej.

Opłaty

AAzwiń
I semestr - 2 300zł
II semestr - 2 300zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 314

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 278; 52 34 19 325
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – dziekanat nieczynny dla studentów
wtorek–czwartek: 10.00-13.00 oraz piątek: 10.00-11.00 dla studentów studiów stacjonarnych
piątek w godz. 10.00-15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
sobota w godz. 09.00-11.00 dla studentów studiów niestacjonarnych (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.plwww.rekrutacja.ukw.edu.pl