Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
Zawód, który ma największy wpływ na to, jakie będą przyszłe pokolenia

Pedagogika wczesnoszkolna jest atrakcyjnym kierunkiem studiów na UKW w Bydgoszczy dla tych osób, które interesuje praca w charakterze nauczyciela w przedszkolu i w klasach młodszych. Studiowanie na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu możliwości i rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jeżeli wybierzesz pedagogikę wczesnoszkolną na UKW będziesz miał pewność, że jesteś bardzo dobrze przygotowany do podjęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej na etapie wczesnej edukacji. Zapewni to wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, która kładzie duży nacisk na wiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką pedagogiczną i uwzględnia najnowsze trendy w profesjonalnym przygotowaniu absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. Zdobycie rzetelnego przygotowania do wykonywania zawodu nauczycielskiego zapewnia też program studiów, który jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Zachęcamy do studiowania pedagogiki wczesnoszkolnej na UKW, gdyż po 3 latach studiów będziesz miał pewność, że jesteś gotów i dobrze przygotowany do pracy w swoim zawodzie.

Moduły kształcenia do wyboru:
- Pedagogika przedszkolna:skupia się na wychowaniu dzieci w placówkach przedszkolnych. Dlatego studia na tym module przygotowują studentów do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych w różnych typach placówek przedszkolnych. Cechą charakterystyczną tego modułu jest naprzemienność kształcenia teoretycznego i praktycznego, co umożliwia studentom zdobywanie niezbędnych doświadczeń i kompetencji potrzebnych w pracy nauczyciela przedszkola. Pedagogika przedszkolna na UKW pokaże, jak dbać o wielostronny rozwój dziecka i ciągłe wzbogacanie jego osobowości.
- Wychowanie Muzyczne według Edwina E. Gordona: studia na tym module są atrakcyjną formą odpowiedzi na potrzebę rozwijania kompetencji kreatywnych przyszłego nauczyciela wczesnej edukacji, a oryginalny moduł przedmiotów (o nazwach związanych z akademickim kształceniem muzycznym) jest innowacyjnym ogniwem procesu przygotowania absolwenta do współczesnego rynku pracy w charakterze nauczyciela edukacji elementarnej z jednoczesnym wyposażeniem w kluczowe kwalifikacje do prowadzenia kreatywnych zajęć muzycznych. Studia te są jedynym w Polsce produktem akademickiego kształcenia specjalistów wczesnej edukacji opartej na strategii rozwoju myślenia muzycznego dziecka. Uzyskasz specjalistyczne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia oryginalnych zajęć muzycznych z dziećmi w oparciu o innowacyjną metodykę nauczania muzyki, zapewniającą nietuzinkowość i wyjątkową atrakcyjność kompleksowego wykształcenia absolwentów wobec potrzeb rynku pracy.
- Terapia pedagogiczna: skupia się głównie na udzielaniu pomocy dzieciom wykazującym różnego rodzaju specyficzne trudności w uczeniu się i wspomaganiu rozwoju oraz uczenia się dziecka. Studenci wybierający ten moduł nabywają umiejętności organizowania pracy korekcyjno-wyrównawczej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzięki temu będą stymulować ich rozwój i nadadzą mu społecznie pożądany kierunek. Moduł ten jest chętnie wybierany przez studentów, którzy chcą być tutorami i interesują się udzielaniem pomocy terapeutycznej dzieciom przedszkolnym i uczniom klas młodszych.

Praca po pedagogice wczesnoszkolnej na UKW
Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej może podjąć pracę jako:
- nauczyciel w szkole,
- nauczyciel w przedszkolu,
- wychowawca w świetlicy środowiskowej i szkolnej,
- organizator wychowania przedszkolnego,
- animator w placówkach kulturalno-oświatowych (po specjalności: wychowanie muzyczne wg E.E. Gordona),
- organizator terapii pedagogicznej na wczesnym etapie edukacyjnym (po specjalności: terapia pedagogiczna),
- tutor małego dziecka (po specjalności: terapia pedagogiczna),
- nauczyciel wspomagający rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (po specjalności: terapia pedagogiczna).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- sprawdzian obejmujący poprawność wymowy
- konkurs świadectw dojrzałości
Sprawdzian obejmujący poprawność wymowy

Pierwszym etapem kwalifikacji kandydatów na studia jest sprawdzian obejmujący poprawność wymowy.

Sprawdzian nie jest punktowany.

Negatywny wynik sprawdzianu jest równoznaczny z niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Konkurs świadectw dojrzałości

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń