Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychologia - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
Dyplom z psychologii i trzymasz już w ręku sukces

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Bada przede wszystkim wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Osoby zainteresowane tym kierunkiem musza wiedzieć, ze każdy powinien charakteryzować się otwartością na problemy innych oraz chęcią niesienia im pomocy. To bardzo ważne, bo przecież za chwile będziesz musiał pomagać ludziom rozwiązywać ich problemy. Kluczowa jest także umiejętność nawiązywania kontaktu, przez okazywanie klientowi akceptacji, zrozumienia i zaufania. Zawód psychologa wymaga umiejętności wygłaszania wykładów czyli rozmawiać z ludźmi i wydawaniu opinii, przyszły psycholog powinien umieć wypowiadać się jasnymi, prostymi, a przede wszystkim umieć słuchać i obserwować.

Specjalności:
- Psychologia kliniczna: celem specjalności jest zapoznanie się studentów z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin; osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.
- Psychologia zdrowia i rehabilitacji: jest związana z promocją zdrowia oraz wspieraniem metodami psychologicznymi człowieka chorego bądź niepełnosprawnego usiłującego osiągnąć względnie wysoką jakość życia. Program kształcenia w zakresie psychologii zdrowia i rehabilitacji jest ukierunkowany na przygotowanie profesjonalnych psychologów praktyków zdolnych do pomagania człowiekowi choremu i niepełnosprawnemu. W tym celu studenci są przygotowywani do prowadzenia procesu diagnostycznego oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej. Absolwent specjalności jest przygotowany do uczestnictwa w kompleksowym programie usprawnienia leczniczo-rehabilitacyjnego w odniesieniu do osób chorych przewlekle, niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie
- Psychologia społeczna: to dyscyplina o najsilniejszej dynamice rozwoju spośród pozostałych dyscyplin psychologii. W ostatnim okresie czasu wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu psychologii społecznej. Ich umiejętności są szczególnie przydatne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w kreowaniu wizerunku polityków, w budowaniu programów polityki społecznej, w mediacjach i negocjacjach politycznych i gospodarczych, w rozwiązywaniu konfliktów społecznych lub ich zapobieganiu a także niwelowaniu ich negatywnych konsekwencji. Znajdują też możliwości wykazania się umiejętnościami psychospołecznymi organizując warsztaty i treningi dla kadr zarządzających, jak i szkolenia bezrobotnych. Ich umiejętności są bardzo przydatne w placówkach zajmujących się młodzieżą nieprzystosowaną a także w wojsku i policji.
- Psychologia wspomagania i rozwoju: program kształcenia jest ukierunkowany na przygotowanie profesjonalnych psychologów praktyków zdolnych do zrozumienia i interwencji w relacje indywidualne i społeczny system funkcjonowania wewnątrzrodzinnego, szkolnego, naukę oraz komunikowanie się. Studenci są przygotowywani do prowadzenia procesu diagnostycznego oraz różnych form wspomagania rozwoju - od terapii rodziny z chorym somatycznie poprzez pomoc psychologiczną ludziom starszym do terapii dysleksji i wspomagania rozwoju dzieci. Zgłębiają także wiedzę z zakresu psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej.W założeniach teoretycznych uwzględniono związek psychologii wspomagania rozwoju z psychologią humanistyczną, by poprzez zrozumienie drugiej osoby zajmować się w konsekwencji optymalizacją jej rozwoju oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Praca po psychologii na UKW

Przyszli psychologowie mają szerokie możliwości wyboru pracy po ukończeniu studiów tutaj będziesz mógł podjąć pracę w:
- firmach szkoleniowych,
- szpitalach i klinikach,
- szkołach,
- firmach konsultingowych,
- ośrodkach terapeutycznych,
- mediach,
- działach marketingowych,
- działach promocji,
- działach reklamy,
- szeroko pojętym biznesie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 2 450zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 314

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 278; 52 34 19 325
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek – dziekanat nieczynny dla studentów
wtorek–czwartek: 10.00-13.00 oraz piątek: 10.00-11.00 dla studentów studiów stacjonarnych
piątek w godz. 10.00-15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
sobota w godz. 09.00-11.00 dla studentów studiów niestacjonarnych (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.plwww.rekrutacja.ukw.edu.pl