Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
Zwiedzasz świat i jeszcze Ci za to płacą!

UKW to najlepszy kierunek na studia. Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera przedmioty z wielu dziedzin, obejmuje pięć bloków z zakresu: środowiska, kultury, humanistyki, ekonomii i prawa oraz przedmioty praktyczne. Wybierając się na ten kierunek musisz być świadomy, że najważniejsze byś interesował się geografią, a także dobrze ją rozumiał. Przydatne są umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, dobra organizacja, a także kreatywność i komunikatywność. Student turystyki i rekreacji powinien mieć predyspozycje do nauki języków obcych, które są pomocne w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci turystyki i rekreacji na UKW już w trakcie studiów zdobywają cenne doświadczenie na praktykach zawodowych. Można je odbywać w kraju i zagranicą. Studenci korzystają również z możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS + m.in. do: Bułgarii, na Cypr, do Finlandii, Francji, Rosji, Słowacji, Turcji.

Specjalności:
- Gospodarka turystyczna: specjalność ta skupia się na temacie turystyki, zarówno od strony merytorycznej organizacji wycieczek jak i ekonomicznego aspektu realizacji takich przedsięwzięć. Studenci poznają różne obszary – turystykę miejską, krajoznawczą i agroturystykę.
- Rekreacja ruchowa: specjalność ta skupia się na poznaniu zabaw i gier integracyjnych, jakie są wykorzystywane w trakcie kolonii, wycieczek i turnusów. Studenci poznają też podstawy ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy czy formy rekreacji dopasowane do każdej pory roku.

Praca po turystyce i rekreacji na UKW
Otrzymując dyplom ukończenia studiów turystyki i rekreacji na UKW możesz podjąć pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych. Absolwenci turystyki i rekreacji na UKW pracują również w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych a także centrach rekreacji i odnowy biologicznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 2 150zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 753

Dziekanat Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 726; 52 32 36 727; 52 32 36 756
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl