Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie fizyczne - studia licencjackie

Wydział: Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
Zostań trenerem, a może mistrzem świata!

Jeżeli Twoją pasją jest sport i ta dziedzina jest bliska Twojemu sercu to właśnie kierunek wychowanie fizyczne na UKW jest dla Ciebie! Studenci wychowania fizycznego mają doskonałe warunki do studiowania i trenowania, niedawno oddany został do użytku nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu, z basenem, salami fitness, halą treningową, laboratoriami wysiłkowymi. Podczas studiowania u nas oraz odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Dzięki temu nie Ty będziesz szukał pracy, ona znajdzie Ciebie.

Nasi mistrzowie świata: Paweł Wojciechowski (skok o tyczce), Piotr Siemianowski (kajakarstwo). Nasi mistrzowie Europy: Marika Popowicz (lekkoatletyka). Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Specjalności:
- Nauczycielska: specjalność ta jest ukierunkowana na przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowych.
- Gimnastyka korekcyjna (sp. dodatkowa): studenci tej specjalności uzyskają niezbędne umiejętności do pracy w roli rehabilitanta, związane z kinezyterapią, masażem, wadami postawy i profilaktyki układu ruchu człowieka.

Praca po wychowaniu fizycznym na UKW
Jeśli od zawsze marzyłeś o podjęciu pracy w przedszkolu, szkole podstawowej czy gimnazjalnej w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego to nic innego Ci nie pozostaje, jak wybrać właśnie wychowanie fizyczne na UKW. Zawód nauczyciela wychowania fizycznego ma wiele pozytywnych aspektów. Nie tylko będziesz miał możliwość podjęcia pracy z młodymi ludźmi, ale także przez cały czas będziesz mógł prowadzić aktywny, zdrowy tryb życia, łącząc pracę zawodowa ze swoimi zainteresowaniami. Po studiach możesz pracować jako fizjoterapeuta, instruktor fitness czy instruktor w innych dziedzinach sportu, trener personalny.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- Egzamin sprawności fizycznej - sprawdzian z pływania,
- Konkurs świadectw dojrzałości,
Od kandydata wymaga się pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.

Egzamin sprawności fizycznej - sprawdzian z pływania.
Z egzaminu sprawnościowego kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów.Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał w sumie minimum 5 punktów.

Kandydaci legitymujący się aktualną mistrzowską klasą sportową w dowolnej dyscyplinie sportowej (zaświadczenie potwierdzające posiadanie mistrzowskiej klasy sportowej) są zwolnieni z egzaminu sprawnościowego. Zwolnienie jest równoznaczne z przyznaniem 15 pkt. Otrzymują dodatkowo 25 punktów.

Kandydaci legitymujący się aktualną I klasą sportową (zaświadczenie potwierdzające posiadanie I klasy sportowej) przystępują do egzaminu z pływania oraz otrzymują dodatkowo 15 punktów.

WAŻNE! Kserokopię zaświadczenia o posiadaniu aktualnej mistrzowskiej lub I klasy sportowej należy dostarczyć do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji internetowej.

Kandydat zobowiązany jest do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków na czas egzaminu wstępnego i przedłożenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu sprawności fizycznej zaświadczenia o ubezpieczeniu.

Odstąpienie od któregokolwiek egzaminu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (np. nabyta kontuzja, choroba).

Konkurs świadectw dojrzałości
Konkurs świadectw dojrzałości odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Kandydat uzyskuje dodatkowo 4 pkt. za pracę w charakterze nauczyciela lub instruktora sportu (punkty przydziela się na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, odpisu dyplomu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia).

Kandydaci – sportowcy posiadający aktualną klasę mistrzowską legitymujący się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym posiadaną klasę mistrzowską uzyskują dodatkowo 25 pkt.
Kandydaci legitymujący się aktualną I klasą sportową otrzymują dodatkowo 15 punkty.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej
14 lipca - egzaminy wstępne
studia niestacjonarne

14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16 września - egzaminy wstępne

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 2 100zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 753

Dziekanat Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 726; 52 32 36 727; 52 32 36 756
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl