Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
1. Zasadnicze cele kształcenia
uczestnik kursu otrzyma zasób wiedzy z hydrologii, meteorologii i zarządzania kryzysowego oraz obszarów pokrewnych upoważniający do podejmowania oceny stanu środowiska ze względu na obserwowane i prognozowane zjawiska klimatyczne jako uwarunkowania oraz przyczyny organizowania działań profilaktycznych i ratowniczych w zarządzaniu kryzysowym;
uczestnik kursu otrzyma wiedzę obejmującą podstawy prawne organizowania i realizowania wszelkich przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i życiu ludności miejscowej;
uczestnik kursu otrzyma umiejętności praktyczne w zakresie gromadzenia i wykorzystania informacji o terenie;
uczestnik kursu pozna przyrządy pomiarowe, sposoby wykonywania pomiarów i opracowywania danych na potrzeby monitorowania i diagnozowania stanu środowiska;
uczestnik kursu pozna zasady integracji danych hydrologicznych i meteorologicznych w aspekcie oceny stanu środowiska na potrzeby decyzyjne organów zarządzania kryzysowego.
2. Adresaci studiów
Oferta studiów podyplomowych jest adresowana do osób:

zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z hydrologii i meteorologii w aspekcie potrzeb zarządzania kryzysowego;
które są zatrudnione lub planują swoje zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla;
które są zatrudnione lub planują swoje zatrudnienie w komórkach zarządzania kryzysowego i monitoringu środowiska, terenowych oddziałach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB), w służbie Meteorologicznej Osłony Lotnictwa (MOL) i Meteorologicznej Osłonie Kraju (MOK).
3. Opis uzyskanych przez absolwenta kwalifikacji
Absolwent studiów podyplomowych posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie umiejętności dotyczących klasyfikowania zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych w aspekcie potrzeb zarządzania kryzysowego, oceny ich przestrzennego występowania oraz intensywności. Zna obowiązujące procedury prowadzenia obserwacji oraz wykonywania pomiarów wielkości fizycznych i chemicznych środowiska. Zna również sposoby opracowywania danych niezbędnych do sformułowania diagnozy, jak również prognozy intensywności zmian, które będą służyły do podejmowania decyzji do działań profilaktycznych, organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz likwidacji szkód.

Absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w tym w komórkach zarządzania kryzysowego, monitoringu środowiska i w terenowych oddziałach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB), w służbie Meteorologicznej Osłony Lotnictwa (MOL) i Meteorologicznej Osłonie Kraju (MOK).

4. Metody kształcenia i sposoby sprawdzanie wiedzy
Zasadniczą metodą jest wykład problemowy, przygotowujący studentów do samodzielnej pracy z wieloma źródłami wiedzy i danych o środowisku – prezentacja specjalistycznych baz danych.
Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne są realizowane indywidualnie przez każdego studenta. Prowadzący zajęcia zawczasu przygotowuje zestawy zadań i tak organizuje przebieg ćwiczenia żeby zostało wykonane i ocenione podczas zajęć.
Ocena końcowa za przedmiot jest rezultatem sprawdzenia – pomiaru dydaktycznego osiągniętego stanu wiedzy i umiejętności każdego słuchacza wynikająca z obszarowych i kierunkowych oczekiwanych efektów kształcenia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
2 500 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 753

Dziekanat Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 726; 52 32 36 727; 52 32 36 756
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl