Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Geografia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
Studiuj, zwiedzaj, poznawaj, zarabiaj

Masz podstawową wiedzę o geografii i zastanawiasz się, co zrobić z nią dalej? Kontynuuj naukę i uzyskaj tytuł magistra geografii. Nasza oferta jest skierowana do absolwentów kierunku geografia i pokrewnych (geologia, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja). Szansę studiowania, po zaliczeniu testu, mają także absolwenci innych kierunków. Dyplom magistra jest dziś jednym z podstawowych kryteriów wymaganym przez pracodawców, więc jeśli myślisz o karierze w przemyśle turystycznym lub ośrodkach badawczych, to wręcz powinieneś skorzystać z tej oferty.

Zajęcia terenowe, wycieczki tematyczne i biwaki integracyjne to ten element nauki, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków, a każdy z takich wypadów to doskonała okazja, by nawiązać nowe znajomości i zobaczyć z bliska, jak funkcjonuje nasz świat. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6 lub w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Specjalności:
- Geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego: kończąc tę specjalność będziesz potrafił nie tylko analizować poszczególne elementy środowiska, ale także kompleksowo je oceniać. Pracę znajdziesz w m.in. w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, osłoną hydrometeorologiczną i rzeźbą terenu.
- Geografia społeczno-ekonomiczna: specjalność koncentruje się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które pozwalają na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno – ekonomicznych. Studiując geografię społeczno-ekonomiczną będziesz potrafił wykorzystać swoją wiedzę i wyniki analiz dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią.
- Geografia turystyki: po ukończeniu specjalności geografia turystyki zdobędziesz wiedzę na temat czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych wpływających na rozwój turystyki. Będziesz również umiał rozpoznać potrzeby człowieka w zakresie turystyki, aby skutecznie zaplanować i organizować działalność turystyczną. To bardzo dobra specjalność, aby zdobyć uprawnienia przewodnika wycieczek turystycznych.

Praca po geografii na UKW
Studiując geografię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić o pracę po studiach, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako przewodnik, pracownik instytucji badawczych (takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z którym mamy podpisaną umowę o współpracy) lub hydrologicznych, twórca ofert turystycznych, w jednostkach państwowych i samorządowych, a także nauczyciel.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady
[A] Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku geografia, geologia, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku geografia lub kierunki określone w pkt.1, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia, mogą przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku geografia).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku geografia).
Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Egzamin wstępny jest zdany jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zagadnienia egzaminacyjne:
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)
- Budowa wnętrza Ziemi.
- Zjawiska wulkaniczne. Podział wulkanów.
- Rodzaje skał i minerałów.
- Ruchy górotwórcze w historii Ziemi.
- Kształt i wymiar Ziemi.
- Odwzorowania kartograficzne.
- Treści i rodzaje map.
- Elementy osnowy matematycznej mapy topograficznej, ich składowe i przeznaczenie.
- Rzeźbotwórcza działalność rzek.
- Procesy i formy krasowe.
- Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów, formy rzeźby plejstoceńskiego i współczesnego zlodowacenia.
- Procesy i formy eoliczne.
- Obieg wody w przyrodzie.
- Zasoby wodne na Ziemi.
- Bilans wodny.
- Wody podziemne.
- Promieniowanie Słońca, Ziemi i atmosfery.
- Ogólna cyrkulacja atmosfery - komórka Hadleya, Ferrela i okołobiegunowa.
- Czynniki klimatotwórcze.
- Procesy glebotwórcze.
- Typy gleb Polski.
- Dewastacja, degradacja oraz rekultywacja gleb.
- Zanieczyszczanie wód powierzchniowych, podziemnych i morskich.
- Rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej na świecie.
- Problemy wyżywienia ludności.
- Czynniki lokalizacji przemysłu.
- Przyrost naturalny, migracje, struktury ludności.
- Proces urbanizacji – wyjaśnienie pojęcia, fazy rozwoju, skutki.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne -2 150 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 753

Dziekanat Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 726; 52 32 36 727; 52 32 36 756
Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - czwartek: 10.00-13.00
piątek - 10.00-15.00
sobota - 10.00-12.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl