Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia podyplomowe Biologii

Kategoria: Biologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Biologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Program obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne: biologia komórki i histologia; biologia molekularna (biochemia, genetyka, wirusologia); mikrobiologia i immunologia; taksonomia grzybów, roślin i zwierząt; osobliwość gatunkowa człowieka; bioenergetyka żywych układów; biologia rozwoju i fizjologia; ekologia i ochrona środowiska; aktualne problemy ewolucjonizmu; nowe techniki (kultury in vitro, inżynieria genetyczna i biotechnologia oraz techniki multimedialne); metodyka nauczania, ćwiczenia terenowe. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa we właściwej jednostce organizacyjnej UAM następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według odpowiedniego wzoru.
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia;
- inne, wskazane przez kierownika studiów podyplomowych.

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe dokumenty zostają zwrócone kandydatowi.

W przypadku, gdy warunki rekrutacji na studia są inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc, o przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika jednostki organizacyjnej UAM.

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej UAM prowadzącej dane studia podyplomowe.

Kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora, za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

Kierownik jednostki organizacyjnej UAM, po zakończeniu rekrutacji, przedstawia rektorowi do akceptacji listę osób przyjętych na studia podyplomowe.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia podyplomowe znajdują się w dziale Opłaty za studia podyplomowe.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Adres:
Collegium Biologicum, ul. Umultowska 89,
61-614 Poznań,
fax (061)829-56-36

Kierownik dziekanatu:
mgr Maria Jaraszkiewicz (tel. 061-829 - 5552)

SEKRETARIAT STUDIÓW STACJONARNYCH I ZAOCZNYCH
(tel. 061-829 - 5556)

St. ref. admin. mgr Ewa Jaźdźińska
Sam. ref. admin. Hanna Kustoń
Sam. ref. admin. Małgorzata Plaga
st. technik mgr Barbara Sujecka