Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyrody

Kategoria: Chemia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Chemii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia dla osób posiadających wykształcenie co najmniej licencjackie i zamierzających uczyć przyrody w szkole podstawowej. Studia realizowane są systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych i obejmują zajęcia z podstaw chemii, biologii, geografii, fizyki, technologii informatycznej oraz bloku dydaktycznego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa we właściwej jednostce organizacyjnej UAM następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według odpowiedniego wzoru.
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia;
- inne, wskazane przez kierownika studiów podyplomowych.

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe dokumenty zostają zwrócone kandydatowi.

W przypadku, gdy warunki rekrutacji na studia są inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc, o przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika jednostki organizacyjnej UAM.

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej UAM prowadzącej dane studia podyplomowe.

Kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora, za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

Kierownik jednostki organizacyjnej UAM, po zakończeniu rekrutacji, przedstawia rektorowi do akceptacji listę osób przyjętych na studia podyplomowe.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia podyplomowe znajdują się w dziale Opłaty za studia podyplomowe.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Chemii
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań

tel. 61 829 1335
fax 61 829 1505
e-mail: depchem@amu.edu.pl

Dział ogólny
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30:
e-mail depchem@amu.edu.pl
telefon 061 - 829 13 35
fax 061 - 829 15 05

Dział studencki
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30:

e-mail wchem@amu.edu.pl
telefon 061 - 829 13 91 oraz 829 15 10
fax 061 - 829 15 05