Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Techniczne zastosowania internetu - studia magisterskie

Wydział: Wydział Fizyki

Opis kierunku

AAzwiń
Techniczne zastosowania internetu - dla absolwentów studiów wyższych następujących kierunków: akustyka, automatyka i robotyka, biofizyka,chemia, edukacja techniczno-informatyczna, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka, fizyka techniczna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informatyka, informatyka i ekonometria, logistyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie.

1) Uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia.
2) Rozmowa kwalifikacyjna z akustyki z zakresu analizy sygnałów, psychoakustyki oraz akustyki fizycznej, która oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik kandydata ustala się według następującej zasady:
1) 1/2 średniej ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia
2) 1/2 oceny rozmowy kwalifikacyjnej
Suma obu liczb zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku stanowi o końcowym wyniku kandydata.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów w UAM następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada:
- świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
- tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne może mieć następujące formy:
- konkursu świadectw dojrzałości
- egzaminu pisemnego
- egzaminu ustnego
- rozmowy kwalifikacyjnej/kompetencyjnej
- rankingu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych
- sprawdzianu praktycznego/uzdolnień kierunkowych
- na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Postępowanie kwalifikacyjne może składać się z jednej lub więcej form, wymienionych powyżej, jednocześnie.

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów przedmiotowych na poszczególne kierunki/specjalności studiów określone zostały w szczegółowych zasadach rekrutacji. Honorowane będą zaświadczenia o wynikach osiągniętych w olimpiadach lub konkursach z lat 2007-2010. Kandydaci, o których mowa powyżej, mogą być przyjęci wyłącznie na jeden wybrany kierunek/specjalność studiów i przyznaje się im maksymalną liczbę punktów przewidzianą w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach:

1) tryb I dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych(IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,

2) tryb II dotyczy kandydatów, którzy
zdawali tzw. starą maturę.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracji na studia można dokonać w: Systemie Internetowej Rekrutacji.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia znajdują się w Portalu Kandydata UAM.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Fizyki UAM

Biuro Dziekana
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel. 61 829 5202
fax 61 829 5155
e-mail: fizyka@amu.edu.pl
www: http://www.fizyka.amu.edu.pl

Dziekanat Wydziału Fizyki UAM

Dla Studentów
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel. 61 829 5152
fax 61 829 5153