Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskiem

Kategoria: Geografia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem Studiów jest podnoszenie kwalifikacji osób uczestniczących w zarządzaniu środowiskiem, w związku ze zmieniającym się podejściem do tego zagadnienia w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, a także nowymi przepisami prawa i wynikającymi z nich kompetencjami i obowiązkami administracji. Studia dostarczają kompleksowej wiedzy i umiejętności służbom ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji, pracownikom firm, a także osobom, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu środowiskiem. Program zawiera m.in. zagadnienia z zakresu: prawa administracyjnego, głównych problemów zarządzania środowiskiem, podstaw monitoringu środowiska; elementów środowiska, systemów przyrodniczych, ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej, aspektów ekonomicznych i społecznych zarządzania środowiskiem.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa we właściwej jednostce organizacyjnej UAM następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według odpowiedniego wzoru.
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia;
- inne, wskazane przez kierownika studiów podyplomowych.

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe dokumenty zostają zwrócone kandydatowi.

W przypadku, gdy warunki rekrutacji na studia są inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc, o przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika jednostki organizacyjnej UAM.

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej UAM prowadzącej dane studia podyplomowe.

Kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora, za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

Kierownik jednostki organizacyjnej UAM, po zakończeniu rekrutacji, przedstawia rektorowi do akceptacji listę osób przyjętych na studia podyplomowe.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia podyplomowe znajdują się w dziale Opłaty za studia podyplomowe.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Collegium Geographicum
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań
tel.: 061 8296111
fax: 061 8296281
e-mail dziegeo@amu.edu.pl

Collegium Geologicum
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
tel. 61 829 6011