Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze

Kategoria: Kulturoznawstwo

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem nauki jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy w zakresie komunikacyjnych aspektów poznania i uczestnictwa w kulturze, w tym współczesnych kierunków w humanistyce, przemian kultury symbolicznej, dialogu międzykulturowego oraz kultury artystycznej i polityki, komunikacyjnych zagadnień rynku sztuki, public relations, reklamy i promocji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa we właściwej jednostce organizacyjnej UAM następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według odpowiedniego wzoru.
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia;
- inne, wskazane przez kierownika studiów podyplomowych.

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe dokumenty zostają zwrócone kandydatowi.

W przypadku, gdy warunki rekrutacji na studia są inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc, o przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika jednostki organizacyjnej UAM.

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej UAM prowadzącej dane studia podyplomowe.

Kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora, za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

Kierownik jednostki organizacyjnej UAM, po zakończeniu rekrutacji, przedstawia rektorowi do akceptacji listę osób przyjętych na studia podyplomowe.

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za studia podyplomowe znajdują się w dziale Opłaty za studia podyplomowe.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Obsługa studentów
filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, psychologii, socjologii:

Dziekanat WNS UAM
ul. Szamarzewskiego 89c
60-568 Poznań
Fax: (61) 829 2102
E-mail: socuam@amu.edu.pl

Dni i godz. przyjęć:

poniedziałek 10.00 - 15.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 10.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 17.00
piątek 10.00 - 15.00
sobota 10.00 - 14.00
niedziela nieczynny