Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika specjalna

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pedagogiki specjalnej w zakresie: logopedii i terapii pedagogicznej z glottodydaktyką lub pedagogiki leczniczej i terapii zajęciowej (w zależności od wybranej specjalności). Studia umożliwiają poznanie dorobku pedagogiki specjalnej i jej subdyscyplin w wymiarze podstawowym, jak też takich nauk, jak filozofia, socjologia, psychologia. Absolwent zdobywa umiejętność posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Posiada umiejętności praktyczne. Umie rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać problemy w zakresie procesu edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Umiejętnie komunikuje się z innymi uczestnikami tych procesów, dokonuje diagnozy, wzbogaca i doskonali swoją wiedzę i kompetencje zawodowe. Cechuje go refleksyjność myślenia, zarówno w trakcie, jak i po ukończeniu działania, co zapewnia mu możliwości permanentnego uczenia się i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Logopedia i terapia pedagogiczna z glottodydaktyką stacjonarne i niestacjonarne
Pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl