Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
W ramach pedagogiki (studia II stopnia) realizowane będą następujące specjalizacje:

pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Studia trwają 4 semestry. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy: magister pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy na temat osób niedostosowanych społecznie i wymagających społecznego wsparcia wypracowanej przez różne dyscypliny naukowe (filozofię, psychologię, socjologię i dyscypliny szczegółowe) oraz wiedzy metodologicznej i praktycznej, co daje podstawę do poszukiwania obszarów wymagających naukowej eksploracji, opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej.

pedagogika szkolna
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Studia trwają 4 semestry. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy: magister w zakresie pedagogiki szkolnej. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania działania w sferze wychowania i kształcenia. Absolwent zdobywa wiedzę na temat mechanizmów regulujących zachowania ludzi w sytuacjach spontanicznych i intencjonalnych. Posiada wiedzę i postawy stanowiące podstawę dla oryginalności w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idei wychowawczych w szkole i w środowisku oraz badanie ich skuteczności. Posiada kompetencje umożliwiające podejmowanie indywidualnej i zespołowej pracy badawczej, uczenia się permanentnego, także z wykorzystaniem form instytucjonalnych w postaci studiów trzeciego stopnia.

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalizacja nauczycielska)
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy: magister pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Studia trwają 4 semestry. Absolwent jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, do prowadzenia różnego typu zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Jest też przygotowany do planowania swojej praktyki pedagogicznej, jej modyfikowania. Dostrzega problemy związane z uczeniem się człowieka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i posiada umiejętności tworzenia optymalnych warunków rozwoju dziecka we wszystkich sferach odpowiednio do jego możliwości i potrzeb. Przygotowuje dzieci do kolejnych etapów edukacyjnych, aktywizuje i indywidualizuje ich pracę, wskazuje drogi ponadprogramowego rozszerzania wiadomości i umiejętności. Wspiera aktywność poznawczą dzieci oraz wspomaga ich umiejętności i chęci samokształcenia. Jest wrażliwy na etyczny wymiar swojego zawodu i podejmuje w tym zakresie odpowiednie działania.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl