Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem kierunku jest wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności analizy statystycznej zjawisk masowych zwłaszcza w zakresie stanu i struktury zaludnienia oraz przeobrażeń ludnościowych, zróżnicowania etnicznego i migracji, wpływu potencjału demograficznego poszczególnych regionów na różne sfery ich życia. Student doskonali również umiejętność przekładu obcojęzycznych tekstów źródłowych na język polski oraz warsztat naukowy historyka, rozwija umiejętności samodzielnej analizy i opracowania źródła historycznego oraz stosowania procedur i reguł badawczych, a także zapoznaje się z najważniejszymi problemami badawczymi, metodologicznymi i interpretacyjnymi. Dla właściwego stosowania zdobywanych umiejętności student jest wdrażany do interpretacji najważniejszych procesów ustrojowych, politycznych i cywilizacyjnych. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się regułami i procedurami badawczymi, opisu i analizy informacji źródłowych, tworzenia kwestionariusza badawczego na podstawie wiedzy źródłowej i pozaźródłowej. Czas trwania studiów 4 semestry.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Wojna i cywilizacja stacjonarne i niestacjonarne
Komunikacja społeczna stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność społeczno-samorządowa stacjonarne i niestacjonarne
Nauczycielska stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl