Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opis kierunku

AAzwiń
Turystyka i rekreacja, specjalność: Turystyka morska i nadmorska.

Studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 2 lata (4 semestry). Specyfiką kształcenia, na unikatowej w skali kraju specjalności, Turystyka morska i nadmorska jest realizowanie treści kształcenia ściśle w powiązaniu z badaniami prowadzonymi na Wydziale Nauk o Ziemi. Badania te koncentrują się wokół problematyki: zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi w Polsce i na świecie, oceną walorów krajoznawczych Pomorza dla rozwoju ruchu turystycznego, waloryzacji bioklimatycznej polskiego wybrzeża Bałtyku i pojezierzy dla potrzeb turystyki, znaczeniem walorów kulturowych w turystyce, polsko-niemieckiej współpracy turystycznej w strefie Zalewu Szczecińskiego i dolnej Odry.

Podstawowym celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w umiejętności umożliwiające działalność badawczą i menedżerską w dziedzinie turystyki i rekreacji oraz wykształcenie potrzeby ciągłego doskonalenia i uzupełniania posiadanej wiedzy. Ważnym celem kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja jest uzmysłowienie studentom wzajemnych powiązań turystyki ze środowiskiem przyrodniczym oraz przestrzennego zróżnicowania zjawisk turystycznych na powierzchni Ziemi. W oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia zajęcia praktyczne absolwenci zdobędą umiejętności podejmowania decyzji oraz twórczego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi. Absolwenci kierunku będą specjalistami z zakresu turystyki morskiej oraz nadmorskiej i przygotowani będą do pracy w: przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych, administracji samorządowej, szkolnictwie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2011-12/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2011-12/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin,
tel.fax 0-91 444 24 61
www.us.szc.pl/wnoz
e-mail: dziekwnoz@univ.szczecin.pl