Uczelnia Łazarskiego

ul.Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 543-55-55
fax. (022) 543-55-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Prawa

Opis kierunku

AAzwiń
Nowatorski kierunek, nastawiony na przekazywanie praktycznej wiedzy z obszaru prawa, ekonomi i zarządzania.
Program studiów na Uczelni Łazarskiego:
kierunek administracja publiczna wiedza z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności w obszarze polskiej administracji publicznej, zagadnień
systemu prawnego Unii Europejskiej, organizacji i zasad funkcjonowania banków, sadownictwa, prawa gospodarczego, prawa pracy z uwzględnieniem statusu
pracowników administracji samorządowej, rządowej, a
także pracowników służby cywilnej. Studia kładą duży nacisk na zagadnienia dotyczące gospodarowania podmiotami publicznymi, zarządzania kadrami oraz politykę rozwoju regionalnego. Program obejmuje ponadto kwestie finansów publicznych i finansów
samorządu terytorialnego, problematykę dotyczącą
polityki strukturalnej i sposobów jej finansowania w UE, jak również wiele zagadnień szczegółowych, jak np. ochrona środowiska naturalnego.
Dzisiaj wysoka pozycje zawodowa zarówno w biznesie,
jak i administracji gwarantuje znakomite wykształcenie.
Absolwenci naszego programu studiów są doskonale
przygotowani do pracy we wszystkich urzędach administracji publicznej, w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach czy fundacjach. Jakość programu gwarantuje autorytet prodziekan Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzy Stępień.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy
*zarejestrować się w systemie internetowym on-line na stronie: http://www.lazarski.pl
*rozwiązać test on-line z języka (dostępny po zalogowaniu)
* wydrukować formularz z systemu internetowego
* wpłacić wpisowe
* złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym


Dokumenty składane przy zapisie
*formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu rejestracji kandydatów on-line
oraz na studia I stopnia i jednolite magisterskie
* oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
* świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
* kopia dowodu tożsamości
* 2 fotografie
* dowód wpłaty wpisowego (400zł)
* książeczka wojskowa (do wglądu)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie oraz studia uzupełniające magisterskie, będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia.

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Sposób przeliczania punktów dla osób z nową maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony 1% = 2 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób ze starą maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6 Skala 2-5
2 (dop/mier) - 20 pkt
3 (dst) 45 pkt 3 (dst) 50 pkt
4 (db) - 70 pkt 4 (db) 80 pkt
5 (bdb) 100 pkt 5 (bdb) 120 pkt
6 (cel) 120 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy (SL) 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony (HL) 1% = 2 pkt

Ocena Punkty
7 100 pkt
6 90 pkt
5 75 pkt
4 60 pkt
3 45 pkt
2 30 pkt
1 0 pkt

Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego, zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów otrzymali:

* 600 500 punktów rekrutacyjnych 50% zniżki
* 499 400 punktów rekrutacyjnych 30% zniżki

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne 1.800 zł za semestr
studia niestacjonarne 1.800 zł za semestr


płatność w IV ratach
studia stacjonarne 450 zł
studia niestacjonarne 450 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje dla kandydatów:

E-mail: prawo@lazarski.edu.pl
Telefon kontaktowy: (022) 543 55 05


Obsługa studentów wydziału prawa:
PONIEDZIAŁEK 10.00 - 18.00
WTOREK 10.00 - 16.00
CZWARTEK 10.00 - 16.00
SOBOTY (w terminach zjazdów) 09.00 - 17.00

Telefony kontaktowe:
(022) 54-35- 311 Obsługa studentów
(022) 54-35- 312 Obsługa studentów
(022) 54-35- 310 (fax)
(022) 54-35- 313 Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa

E-mail: dziekanat.pd@lazarski.edu.pl

E-mail Kierownika Dziekanatu: b.brzozowska@lazarski.edu.pl